Start

När kan man direktupphandla enligt LUF?

Hej,

Kan en statlig organisation/eller kommun direktupphandla en solcellsanläggning enligt LUF under direktupphandlingsgränsen?

Ifall ja, vilka övriga inköp skulle kunna klassificeras inom kategorin?

Finns det andra vägar/punkter att ta hänsyn till när det gäller direktupphandling för solceller, energilagring och laddningsstationer för el-bilar?

Mvh
Anders

Anders

Publicerad 05 juli 2017

Hej Anders,

För att lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) ska vara tillämplig krävs det att den upphandlande myndigheten eller enheten bedriver sådan verksamhet som anges i LUF och att det som upphandlas är avsett att användas för den aktuella verksamheten.

Vad gäller frågor om direktupphandling, oavsett om det är LOU, LUF, LUFS eller LUK som är tillämplig, finns det många parametrar man ska ta hänsyn till.

Till att börja med framgår av 19 kap. 7 § tredje stycket LUF i vilka situationer direktupphandling får användas. Direktupphandling kan användas i tre olika situationer:
  1. om upphandlingens värde uppgår till högst direktupphandlingsgränsen,
  2. i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 5–12 §§ LUF är uppfyllda, eller
  3. vid synnerliga skäl.
När situationen rör direktupphandling på grund av att upphandlingens värde uppgår till högst direktupphandlingsgränsen är det relevant att gå vidare till 19 kap. 8 § LUF där det framgår att värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas i upphandlingen. En upphandling får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna i LUF. Vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om de utnyttjats.

Vid beräkningen ska den upphandlande enheten också beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret. Vad som utgör direktupphandlingar av samma slag definieras inte närmare i lagtexten. I vår vägledning Är inköpen av samma slag?, s. 13–16 redogör vi för hur en bedömning av om inköpen ska anses vara av samma slag eller inte kan göras. Notera att informationsmaterialet är delvis inaktuellt och därför hänvisar till bestämmelser i gamla LOU.

Med vänlig hälsning

Mattias

Upphandlingsjurist

6 juli 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.