Start

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster

Kommer Upphandlingsmyndigheten att arbeta fram något material för vägledning gällande krav på arbetsrättsliga villkor inom vård och omsorgsbranschen, det vill säga 19 kap. sociala tjänster?

Om inte, kan man som upphandlande myndighet formulera sig i allmänna termer om man anser att det är av betydelse att ställa dessa krav men inte har tillgång till gällande kollektivavtal och dess innehåll gällande semester, lön och arbetstid?

carina z lindholm

Publicerad 05 september 2017

Hej!

Så vitt vi förstår av din fråga har du redan uppmärksammat att bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor i upphandlingslagarna LOU, LUF och LUK inte gäller för upphandlingar under tröskelvärdena och inte heller för upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster även om en upphandling uppgår till det tröskelvärde som gäller för dessa tjänster. Det innebär bland annat att bestämmelserna inte gäller för vissa tjänster inom hälsovård, socialtjänst och hotell samt restaurang.

Upphandlingsmyndigheten arbetar med att ta fram stöd och vägledning för sådana upphandlingar som omfattas av de obligatoriska bestämmelserna. Det finns dock inget som hindrar att arbetsrättsliga villkor ställs i en upphandling oavsett om det finns en skyldighet eller inte. Men för att arbetsrättsliga villkor ska kunna ställas i en upphandling krävs att villkoren är transparenta och att det tydligt framgår vilka kontraktsvillkor som ska gälla. Att enbart formulera sig i allmänna termer om vilka villkor som ska gälla för kontraktet kan strida mot de grundläggande upphandlingsprinciperna om öppenhet och likabehandling.

Om arbetsrättsliga villkor ska ställas bör ni tänka på bland annat följande.
Villkoren ska gälla för de arbetstagare som ska utföra arbete enligt det upphandlade kontraktet, det vill säga det måste finnas en koppling till vad som omfattas av upphandlingen. Det är inte tillåtet att ställa som villkor att leverantörer generellt ska tillämpa villkoren för alla sina arbetstagare eller att villkoren ska gälla även för tid före eller efter arbetet enligt det aktuella kontraktet. Att kontraktsvillkoren ska ha en koppling till det som anskaffas innebär i det här sammanhanget alltså att kontraktsvillkoren endast får reglera villkoren för de arbetstagare som sysselsätts i det arbete som avses i upphandlingen. Sysselsätts en arbetstagare endast delvis i arbete som avses i upphandlingskontraktet får villkoren därmed bara avse förmåner under den del av anställningen som avser det arbetet.

Exempel på kontraktsvillkor:
”Arbetstagare som utför arbete inom ramen för kontraktet ska vid kontraktets fullgörande minst ges de arbetsrättsliga villkor som anges nedan/i bilaga. Mer förmånliga villkor får alltid erbjudas.”

Villkoren om lön, semester och arbetstid ska (enligt huvudregeln i lagens bestämmelser) anges enligt de lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. De arbetsrättsliga villkoren som ställs ska dock minst motsvara bestämmelser i lag.

Villkoren som ställs ska anges i upphandlingsdokumenten. Det är inte tillräckligt att hänvisa till ett kollektivavtal och låta anbudsgivare själva söka upp kollektivavtalet och de villkor som avses. Det finns i sig inget som hindrar att en upphandlande myndighet eller enhet hänvisar till vissa villkor i ett kollektivavtal genom att ange under vilka paragrafer eller avsnitt de återfinns, om kollektivavtalet biläggs upphandlingsdokumenten och villkoren tydligt går att utläsa och är transparenta. Den upphandlande myndigheten eller enheten bör då säkerställa att parterna samtycker till att kollektivavtalet offentliggörs på det sättet.  

Läs mer
Läs mer om arbetsrättsliga villkor på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Charlotta

07 september 2017 (Uppdaterat 17 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.