Start

Måste man kommunicera på ett visst sätt vid avrop från statliga ramavtal?

Hej!

Jag har tagit del av de frågor och svar som finns kring kravet på användandet av elektroniska medel vid kommunikation mellan upphandlande myndighet och leverantör, 12 kap. 1 § LOU. Vissa frågeställare har berört problematiken kring avrop från Kammarkollegiets ramavtal. Vid avrop från dessa avtal kan man ju inte använda de upphandlingssystem man har på myndigheten (jag tänker på Visma Tendsign, Kommers eLite och liknande).

MEN.... jag funderar nu på..... det här kravet gäller ju "under en upphandling".... ett avrop är ju ett nyttjande av ett redan ingånget avtal.... alltså ramavtalet...... skulle man kunna se det som att ett avrop är snarare är en kontakt man har med leverantörerna under avtalstiden än en upphandling i 12 kap 1 §:ns mening?  Eller är det för långsökt?

Hälsningar
Sigrid

Sigrid Granath

Publicerad 06 september 2017

Hej Sigrid,

Av ordalydelsen av 12 kap. 1 § lagen om offentlig upphandling (LOU) framgår att bestämmelsen gäller vid upphandling. Av förarbetena framgår att avsikten med bestämmelsen är att den även ska gälla när kontrakt ska tilldelas på grundval av ramavtal. Denna slutsats tycks även ha stöd av definitionen av upphandling. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.

Av personlig erfarenhet vet jag att i vart fall ett av upphandlingsverktygen du nämner stödjer förnyad konkurrensutsättning där leverantörerna får meddelande via e-post. Om den upphandlande myndigheten anser att den inte har någon lösning som lever upp till kraven kan det vara lämpligt att göra en marknadsanalys för att se vilka alternativ som finns och som uppfyller dessa krav.

Läs mer
För att läsa mer om elektronisk kommunikation vid förnyad konkurrensutsättning se inlägget Måste anbud lämnas in elektroniskt? Se även inlägget Får man frångå centrala ramavtal som ingåtts i en inköpscentrals namn?.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 1067 – förarbetena där det framgår att avsikten med 12 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) är att den även ska gälla när kontrakt ska tilldelas på grundval av ramavtal
  • 1 kap. 2 § LOU – definition av upphandling.
Uppdaterad: den 19 september 2019

Med vänlig hälsning

Gustav

07 september 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.