Start

Får ett moderbolag och ett dotterbolag lämna anbud i samma upphandling?

Finns det några hinder för moder och dotterbolag att lägga bud i samma upphandling?

Gäller det andra regler om det finns en moderbolagsgaranti från moderbolaget till dotterbolaget i upphandlingen?

Hasse Petterson

Publicerad 23 september 2017

Hej Hasse,

Lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller inget förbud mot att moder- och dotterbolag lämnar in egna anbud i samma upphandling. Företagen får dock inte agera med syfte att snedvrida konkurrensen. Anbuden behöver vidare vara självständiga och oberoende i förhållande till varandra.

Överenskommelser som syftar till att snedvrida konkurrensen
LOU innehåller en frivillig uteslutningsgrund som innebär att om det finns tillräckligt sannolika indikationer på att en leverantör har ingått överenskommelser med andra leverantörer som syftar till att snedvrida konkurrensen så får leverantören uteslutas från en upphandling. Uteslutningsgrunden aktualiseras typiskt sett när aktörer fristående från varandra, det vill säga inte inom samma koncern, ingår överenskommelser som är problematiska utifrån ett konkurrensrättsligt perspektiv. Bestämmelsen har dock ett bredare tillämpningsområde än motsvarande bestämmelser i konkurrensrätten och kan därför vara tillämplig även på förhållanden inom en koncern, till exempel mellan ett moder- och dotterbolag.

Självständiga och oberoende anbud
Därutöver kan anbud förkastas om de inte kan anses vara självständiga och oberoende i förhållande till varandra. Den upphandlande organisationen har en skyldighet att undersöka anbudens förhållande till varandra när det finns skäl att ifrågasätta om anbuden är oberoende eller självständiga, genom att begära in kompletterande upplysningar från anbudsgivarna. Det kan till exempel handla om att det finns indikationer om att prissättningen i anbuden samordnats på olika sätt. Om den upphandlande organisationen bedömer att anbuden varken är oberoende eller självständiga utgör likabehandlingsprincipen hinder för att tilldela anbudsgivarna avtalet. Det beror på att anbudsgivare inte ska få oberättigade fördelar i förhållande till varandra.

Åberopad kapacitet
Frågan om moderbolagsgaranti aktualiseras om en leverantör behöver åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla kvalificeringskrav. I en sådan situation behöver leverantören visa att den har tillgång till kapaciteten, till exempel genom att lämna in en moderbolagsgaranti med sitt anbud. Ett sådant åberopande påverkar inte möjligheten för moderbolaget att lämna ett eget anbud.

Läs mer
Läs mer om att samarbeta med underleverantörer och andra samarbetspartners i upphandlingar på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 13 kap. 3 § 4 punkten lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – upphandlande organisationer har rätt att utesluta anbudsgivare om det finns tillräckligt sannolika indikationer på att den har ingått överenskommelser med andra leverantörer som syftar till att snedvrida konkurrensen
  • EU-domstolens dom i mål nr C-531/16, punkt 38 – anbud måste presenteras på ett fullständigt oberoende och självständigt sätt när de kommer från anknutna anbudsgivare
  • EU-domstolens dom i mål nr C-416/21, punkt 57 ff. – även om listan över frivilliga uteslutningsgrunder är uttömmande kan likabehandlingsprincipen innebära att det finns hinder mot att ett tilldela kontrakt till ekonomiska aktörer vars anbud, även om de har ingetts separat, inte är självständiga eller oberoende. Dessa anbudsgivare skulle annars kunna få oberättigade fördelar gentemot övriga anbudsgivare. Detta gäller även anbudsgivare som är anknutna till varandra
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 5736-23--5737-23 - två koncernbolag hade lämnat anbud i en upphandling. Frågan i målet var om den upphandlande organisationen hade haft fog att utesluta bolagen från att delta i upphandlingen dels på grund av konkurrensbegränsande överenskommelse, dels på grund av onormalt lågt anbud. Kammarrätten ansåg att bolagens anknytning till varandra har haft en sådan inverkan på deras anbud att de inte kan anses som självständiga och oberoende samt att anbuden var onormalt låga. Den upphandlande organisationen hade därmed fog att förkasta båda anbuden enligt båda grunderna. 
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 4779–19 – två leverantörer med samma ägare hade lämnat anbud i en upphandling. Kammarrätten ansåg inte att det i målet inte var visat att leverantörernas anknytning till varandra hade haft en sådan faktisk inverkan på innehållet i leverantörens anbud att dessa inte kan anses som självständiga och oberoende
  • Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3530-22 – tre anbudsgivare inom samma koncern hade lämnat anbud med priser som gav indikationer om att anbuden inte var självständiga och oberoende i förhållande till varandra. Det innebar att den upphandlande organisationen borde ha vidtagit utredningsåtgärder. Genom att inte göra det hade den upphandlande organisationen brutit mot de upphandlingsrättsliga principerna
  • 14 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – leverantörers åberopande av andra företags kapacitet.
Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

25 september 2017 (Uppdaterat 14 juli 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.