Start

Ska krav på miljöledningssystem ställas enligt svensk miljöbas eller FR2000?

Hej,
I er text om miljöledningssystem skriver ni följande:

"Likabehandlingsaspekten och proportionalitetsbedömningen är central. För många mindre leverantörer kan det upplevas svårt att få certifiering enligt ISO 14001 eller EMAS. Dessa väljer därför inte sällan alternativa diplomeringar enligt t.ex. svensk miljöbas eller FR2000".

Kan den upphandlande myndigheten ställa krav på dessa system istället för ISO eller EMAS? Anses dessa  miljöledningssystem (svensk miljöbas eller FR2000) som likvärdiga ISO eller EMAS?

Med vänlig hälsning
Linda

Linda

Publicerad 16 oktober 2017

Hej Linda,

Krav på miljöledningssystem i form av ISO 14001 och EMAS

När det gäller krav på miljöledningssystem finns det i lagen om offentlig upphandling (LOU) en möjlighet att begära att en leverantör visar upp ett intyg, det vill säga en certifiering på att leverantören följer ett miljöledningssystem eller en miljöledningsstandard. Detta intyg måste vara utfärdat av ett oberoende organ (organisation) som har ackrediterats eller licensierats för uppgiften. 

Enligt Svensk miljöbas följer deras system ISO 14001 och en verksamhet kan bli diplomerad om den bland annat granskas av en tredje part. Men utfärdaren av diplomet och granskaren behöver inte vara ackrediterad av Swedac (se Svensk miljöbas webbplats). Enligt FR2000 kan en verksamhet bli certifierad om den bland annat granskas av en tredje part. Denna tredjepartsgranskare måste vara godkänd av ”FR2000-rådet” men det är oklart om det också innebär att de måste vara ackrediterade (se FR2000:s webbplats). Diplom eller certifieringar för sådana system kan därför inte åberopas av en leverantör som ett ”intyg” enligt bestämmelsen om miljöledningsstandarder i LOU. 


De miljöledningssystem som kan tillämpas enligt bestämmelsen om miljöledningsstandarder i LOU är
  1. EMAS: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS), i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013
  2. andra miljöledningssystem som erkänns i enlighet med artikel 45 i samma förordning
  3. andra miljöledningssystem som bygger på miljöledningsstandarder som grundas på berörda europeiska eller internationella standarder och är certifierade från organ som har ackrediterats för uppgiften (det vill säga ISO 14001).
Om en upphandlande myndighet ställer kravet så kan dock i vissa undantagssituationer en leverantör få tillämpa ett annat bevis är något av de nämnda intygen. Det är när en leverantör inte kan få tillgång till det intyg som krävts inom angiven tidsfrist. Det får då inte bero på leverantören. I sådana fall ska myndigheten godta även andra bevis om att leverantören har vidtagit miljöledningsåtgärder, om leverantören kan visa att åtgärderna är likvärdiga med dem som erfordras i det miljöledningssystem eller den miljöledningsstandard som myndigheten har krävt. I sådana fall skulle möjligen ett FR2000 eller Svensk Miljöbas bedömas som likvärdigt, men det får bedömas från fall till fall.

Andra miljöledningsåtgärder
Precis som vi anger på vår webbplats är det fullt möjligt att ställa upp ett kvalificeringskrav som innebär att leverantören ska tillämpa vissa miljöledningsrutiner eller andra miljöskyddsåtgärder vid fullgörande av ett kontrakt. Det är då utan krav på att intyg eller certifiering ska komma från en från en oberoende ackrediterad part.

Ett krav på sådana miljöledningsrutiner eller miljöskyddsåtgärder ska då uppfylla de grundläggande upphandlingsprinciperna, det vill säga bland annat vara kopplade till föremålet för upphandling, proportionerliga och transparenta samt vara möjligt att följa upp.

I sådana fall finns inga hinder mot att en leverantör tillämpar till exempel FR2000 eller Svensk Miljöbas för att visa att man uppfyller de krav som ställs och intyget, diplomet eller certifieringen kan då utgöra ett bevis på att kravet är uppfyllt. Men det beror också på hur den upphandlande myndigheten har utformat sitt krav. I våra hållbarhetskriterier finns exempel på hur man kan skriva sådana krav (se Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller [kravID 10923:1]).

Källhänvisningar
  • 15 kap. 15 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – miljöledningsstandarder
  • 15 kap. 11 § punkten 8 LOU – andra miljöledningsåtgärder.
Hälsningar,

Mattias

Upphandlingsjurist

26 oktober 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.