Start

Finns någon tidsbegränsning för referensuppdrag vid förnyad konkurrensutsättning?

Hej!
Vid förnyad konkurrensutsättning av ett ramavtal där beställaren kräver två referensprojekt för att göra utvärdering utifrån kompetens, finns det då enligt LOU någon tidsbegränsning för hur gamla dessa referensprojekt får vara även om inte beställaren själv anger en sådan tidsgräns?

MVH

Maria Hörberg

Publicerad 25 oktober 2017

Hej Maria,

För att kunna besvara frågan måste det först klargöras om kravet på kompetens i form av referenser är ställt som ett kvalificeringskrav eller som ett tilldelningskriterium.
  • Kvalificeringskrav – krav på referens får enbart ställas vid upphandlingen av själva ramavtalet.
  • Tilldelningskriterium – krav på referens får i vissa fall ställas vid upphandlingen av själva ramavtalet om det inte utgör ett kvalificeringskrav, annars får det bara ställas i samband med förnyad konkurrensutsättning.
Av din fråga tolkar vi det som att det rör sig om ett ramavtal som redan är tilldelat och som det nu ska göras avrop på genom förnyad konkurrensutsättning. Det är därmed ett tilldelningskriterium.

Referenser i samband med utvärderingsfasen
Det finns inga bestämmelser vad gäller tidsbegränsningar för referenser i samband med utvärderingsfasen. Därmed finns det inte någon uttrycklig tidsbegränsning avseende hur gammalt eller nytt ett referensprojekt får vara i denna situation. Frågan bör främst avgöras med beaktande av proportionalitetsprincipen och lämpligheten av att ställa upp tidsbegränsningar. Vid bedömningen bör den upphandlande myndigheten ta ställning till om det är rimligt att begränsa hur nytt eller gammalt ett referensuppdrag får vara, med hänsyn till vad som är nödvändigt för den aktuella upphandlingen.

Referenser i samband med kvalificeringsfasen
Det finns däremot bestämmelser vad gäller tidsbegränsningar för referenser i samband med kvalificeringsfasen. Bland de kvalificeringskrav en upphandlande myndighet får ställa finns bland annat krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet. Vad den upphandlande myndighet får begära vid utredningen av en leverantörs tekniska kapacitet är bland annat,
  1. en förteckning över genomförda byggentreprenader under högst de fem senaste åren, åtföljd av intyg om att de viktigaste byggentreprenaderna har utförts på ett tillfredsställande sätt, samt
  2. en förteckning över de viktigaste varuleveranser eller tjänster som har utförts under högst de tre senaste åren, med angivande av värde, tidpunkt och privata eller offentliga mottagare […] (Kap. 11 § punkterna 1-2 LOU)
När det gäller vilka möjligheter som finns att ställa krav på leverantörens yrkesmässiga kapacitet i form av referenser är rättsläget oklart. Vissa hävdar att stöd för detta tidigare fanns i 11 kap. 13 § gamla LOU, vilken numera enligt förarbetena anses framgå av 14 kap. 5 § LOU. Läs mer om det i inlägget Går det att ställa krav på referenser? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 14 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – ett av de kvalificeringskrav som en upphandlande myndighet får ställa är kravet på teknisk och yrkesmässig kapacitet,
  • 15 kap. 11 § punkterna 1 och 2 LOU – vad den upphandlande myndigheten får begära vid utredningen av leverantörens tekniska och yrkesmässiga kapacitet som har koppling till referenser
  • EU-domstolens dom i mål C-601/13 Ambisig  – det är möjligt att ha tilldelningskriterier avseende kvalifikationer och erfarenheter hos den personal som utses att verkställa kontraktet om kvaliteten på den personal som utsetts på ett betydande sätt kan påverka nivån på kontraktets fullgörande, detta gäller i synnerhet om kontraktsföremålet utgörs av tillhandahållande av intellektuella tjänster.
Uppdaterad: den 8 oktober 2019

Med vänlig hälsning,

Linnea

Jurist

27 oktober 2017

Hej,
En anslutande fråga avseende referensuppdrag i samband med kvalificeringsfasen: Finns det några gränser för hur länge sedan ett referensuppdrag får ha påbörjats i förhållande till reglerna ovan? Det vill säga är det lagenligt att som referensuppdrag för en tjänst (punkt 2 ovan) ange ett referensuppdrag som har påbörjats för till exempel 8 år sedan men sedan slutförts till exempel 1 år före sista anbudsdag?

Eller måste både datum för uppdragets inledande och eventuella avslutande vara inom den aktuella tidsperioden (3 år i detta exempel)?

Bör upphandlande myndighet "reagera" på något sätt om ett angivet referensuppdrag framförallt utförts utanför den aktuella tidsgränsen även om det färdigställts inom tidsgränsen?

Niklas

05 mars 2019

Hej Niklas,

Vilken utredning får begäras in avseende referenser?
Rättsläget är oklart avseende vilken tidsgräns som gäller i förhållande till reglerna om utredningen av en leverantörs tekniska och yrkesmässiga kapacitet för att uppfylla kvalificeringskrav.

Om det är nödvändigt för att en effektiv konkurrens ska säkerställas, får myndigheten begära att en leverantör ska lämna en utredning till myndigheten om relevanta varuleveranser, tjänster eller byggentreprenader som har utförts tidigare än vad som anges i 15 kap. 11 § punkterna 1 och 2. Det är därmed fullt möjligt att begära in en förteckning över exempelvis utförda byggentreprenader som utförts de senaste tio åren för att uppnå effektiv konkurrens.

När det gäller tidsgränsen för när uppdraget i förteckningen behöver vara påbörjat får läget däremot betraktas som oklart. Min tolkning av bestämmelsernas ordalydelse är att tidpunkten för påbörjande saknar betydelse. Istället läser vi det som att det tidpunkten när uppdraget slutfördes som avgör när uppdraget anses genomfört. Rättstillämpningen får avgöra vad som gäller i denna fråga.

Utredning av leverantörens yrkesmässiga kapacitet
När det gäller utredning för att uppfylla kvalificeringskrav avseende yrkesmässig kapacitet är rättsläget oklart. För att läsa mer om det oklara rättsläget se inlägget Går det att ställa krav på referenser? i vår Frågeportal.

Vilken utredning får lämnas in avseende referenser?
Någon begränsning av vad i sin tur en leverantör får lämna in för att uppfylla ett kvalificeringskrav finns inte. Lämnar en leverantör in ett bevis är det upp till den upphandlande myndigheten att bedöma om beviset ska godtas och om kravet är uppfyllt.

Läs mer
Liknande inlägget Krav på att referenser ska vara utförda inom de senaste fem åren?.

Källhänvisningar
  • 15 kap. 11 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – utredning av en leverantörs tekniska kapacitet
  • 15 kap. 12 § LOU – undantag avseende 15 kap. 11 § punkterna 1–2 LOU
  • prop. 2015/16:195 s. 772–773 och 1102 – skillnaden mellan vad en upphandlande myndighet får begära och vilken utredning som leverantören får lämna in.
Med vänlig hälsning,

Gustav

12 mars 2019 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.