Start

Krav på att referenser ska vara utförda inom de senaste fem åren?

Publicerad 05 april 2018
Är det tvingande för den upphandlande myndigheten att kräva referenserna ska vara utförda inom 5 år eller får de välja vilken referenstid de vill men minst 5 år?

Vad är skillnaderna gällande detta i senaste LOU?

Jan Karlsson

Publicerad 05 april 2018

Hej Jan,

En upphandlande myndighet behöver inte ställa kvalificeringskrav avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet överhuvudtaget. Att en upphandlande myndighet får begära in utredning (bevis) avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet innebär endast att denna möjlighet finns, inte att det är en skyldighet.

En upphandlande myndighet får begära utredning av en leverantörs tekniska kapacitet i form bland annat av en förteckning över genomförda byggentreprenader under högst de fem senaste åren, åtföljd av intyg om att de viktigaste byggentreprenaderna har utförts på ett tillfredsställande sätt. För varu- och tjänsteupphandlingar får en förteckning begäras in över de viktigaste varuleveranser eller tjänster som har utförts under högst de tre senaste åren, med angivande av värde, tidpunkt och privata eller offentliga mottagare.

Om det är nödvändigt för att en effektiv konkurrens ska säkerställas får dock en upphandlande myndighet begära att en leverantör ska lämna en utredning till myndigheten om relevanta varuleveranser, tjänster eller byggentreprenader som har utförts tidigare än vad som anges i 15 kap. 11 § punkterna 1 och 2 (se ovan). Det är alltså fullt möjligt att begära in en förteckning över exempelvis utförda byggentreprenader som utförts de senaste tio åren för att uppnå effektiv konkurrens.

Det finns flera skillnader i LOU avseende detta jämfört med i ÄLOU. Det är dessvärre inte möjligt att redogöra för alla skillnader inom ramen för Frågeportalen. Kort kan nämnas att bestämmelsen 15 kap. 12 § LOU saknar motsvarighet i ÄLOU. Däremot motsvarar bestämmelsen 15 kap. 11 § LOU i princip 11 kap. 11 § andra stycket ÄLOU. Vidare kan det diskuteras om vilka möjligheter som finns att ställa krav på leverantörers yrkeskunnande i form exempelvis referenser. Vissa hävdar att stöd för detta tidigare fanns i 11 kap. 13 § ÄLOU, vilken numera enligt förarbetena anses framgå av 14 kap. 5 § LOU.

Läs mer
Se även inläggen Är uppräkningen i 15 kap. 11 § LOU om teknisk kapacitet uttömmande? och Går det att ställa krav på referenser i en upphandling? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 15 kap. 11 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - utredning om en leverantörs tekniska och yrkesmässiga kapacitet
  • 15 kap. 12 § LOU - om det är nödvändigt för att en effektiv konkurrens ska säkerställas, får en upphandlande myndighet begära att en leverantör ska lämna en utredning till myndigheten om relevanta varuleveranser, tjänster eller byggentreprenader som har utförts tidigare än vad som anges i 15 kap.11 § 1 och 2
  • prop. 2015/16:195 s. 1106 -  bestämmelsen i 15 kap. 11 § LOU motsvarar i princip 11 kap. 11 § andra stycket ÄLOU.
Med vänlig hälsning,

Gustav

16 april 2018 (Uppdaterat 23 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.