Start

Ska krav på konsulter och referensuppdrag för konsulter ställas i kvalificeringsfasen?

Hej!
Har för mig att jag sett att i tjänsteupphandlingar så är krav på konsulters utbildning och erfarenhet detsamma som krav på anbudsgivaren, det vill säga sådana krav ska ställas i kvalificeringsfasen.

Stämmer det?

Det gäller sådana tjänsteupphandlingar som är mycket knutna till just de enskilda konsulterna, till exempel utbildningstjänster.
Detsamma ska då gälla för referensuppdrag för konsulterna och där uppdragen inte ska poängsättas i utvärderingen. Men man borde ändå kunna ha som ett kvalificeringskrav att referenser ska av referenten bedömas som godkänd/inte godkänd, till exempel är uppdraget godkänt om referenten anser att konsulten genomförde uppdraget med bedömningen godkänd, annars kvalificeras inte anbudet.

Är det möjligt?

Tack på förhand!

Ingela

Publicerad 08 januari 2018

Hej Ingela,

Ett kvalificeringskrav, gällande teknisk och yrkesmässig kapacitet, får innebära att leverantören ska ha sådan erfarenhet som behövs för att kontraktet ska kunna fullgöras på ett ändamålsenligt sätt. För att utreda en leverantörs tekniska och yrkesmässiga kapacitet får den upphandlande myndigheten begära in referenser i form av en förteckning över de viktigaste tjänste- eller varuleveranser som har utförts under högst de tre senaste åren.

Vid upphandlingar av byggentreprenader får en upphandlande myndighet, för att utreda kvalificeringskravet på teknisk och yrkesmässig kapacitet, begära in referenser som åtföljas av ett intyg om att de viktigaste byggentreprenaderna har utförts på ett tillfredsställande sätt. Vid en tjänsteupphandling bör ett sådant kvalificeringskrav som du beskriver alltså inte vara förenligt med lagen om offentlig upphandling (LOU).

Utvärdering av kvalifikationer och erfarenheter hos den personal som utses att verkställa kontraktet kan vara möjlig om kvaliteten på den personal som utsetts på ett betydande sätt kan påverka nivån på kontraktets fullgörande. I EU-domstolens dom i mål C‑601/13 Ambisig gjorde domstolen bedömningen att just utbildningstjänster är ett exempel på sådana intellektuella tjänster där kvaliteten på fullgörandet av kontraktet på ett avgörande sätt kan vara beroende av vilka yrkesmässiga förtjänster de personer som ska fullgöra kontraktet har.

Frågan om utvärdering av referenser har tidigare berörts i vårt tidigare inlägg Går det att använda kompetens och erfarenhet som tilldelningskriterium vid upphandling? i Frågeportalen.

Läs mer
Se även inläggen Är uppräkningen i 15 kap. 11 § LOU om teknisk kapacitet uttömmande? och Går det att ställa krav på referenser i en upphandling? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 14 kap. 5 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – innebörden av teknisk och yrkesmässig kapacitet
  • 15 kap. 11 § punkten 2 LOU – rätten att begära en förteckning över de viktigaste tjänste- eller varuleveranser som har utförts under högst de tre senaste åren
  • 15 kap. 11 § punkten 1 LOU – rätten att begära in en förteckning över genomförda byggentreprenader under högst de fem senaste åren, åtföljd av intyg om att de viktigaste byggentreprenaderna har utförts på ett tillfredsställande sätt.
Uppdaterad: den 2 januari 2020

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

12 januari 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.