Start

När är en byggentreprenad genomförd?

Publicerad 12 april 2018
I 15 kap. 11 § LOU anges att en upphandlande myndighet får begära utredning av en leverantörs tekniska kapacitet i form av en förteckning över genomförda byggentreprenader under högst de fem senaste åren, åtföljd av intyg om att de viktigaste byggentreprenaderna har utförts på ett tillfredsställande sätt.

Fråga 1: Vad avses i detta avseende med "genomförda" byggentreprenader? Ska byggentreprenaden vara såväl påbörjad som avslutad inom den angivna tiden eller är det tillräckligt att byggentreprenaden har färdigställts inom den angivna tiden?

Fråga 2: Finns det någon tidsgräns för hur gammalt intyget får vara?

Sofia

Publicerad 12 april 2018

Hej Sofia,

När är en byggentreprenad genomförd?
Av bestämmelsen framgår inte vilken dag som ska vara utgångspunkt för att bedöma om byggentreprenaden anses genomförd. Enligt litteraturen så borde intyget anses godtagbart så länge det avser ett uppdrag som är slutfört senast fem år innan anbudstidens utgång.

Det kan nämnas att om en anbudsgivare kan uppfylla ett krav på teknisk kapacitet genom att ange ett pågående referensuppdrag eller inte får bedömas utifrån hur kravet formulerats i upphandlingsdokumenten. Kammarrätten i Stockholm framförde i sin dom i mål nr 6528–10 att det mot bakgrund av syftet med regleringen inte kan anses föreligga något hinder mot att tillåta att teknisk kapacitet styrks genom pågående uppdrag. I det aktuella fallet innehöll dock upphandlingsdokumenten en uttrycklig formulering om att ett referensuppdrag kunde vara pågående. I det fall upphandlingsdokumenten inte innehåller någon särskild reglering i frågan får en bedömning göras utifrån kravets utformning.

Notera att en upphandlande myndighet, om det är nödvändigt för att en effektiv konkurrens ska säkerställas, får begära att en leverantör ska lämna en utredning till myndigheten om relevanta varuleveranser, tjänster eller byggentreprenader som har utförts tidigare än vad som anges i 15 kap. 11 § punkterna 1 och 2 LOU. Det är alltså möjligt att begära in en förteckning över exempelvis utförda byggentreprenader som utförts de senaste tio åren för att uppnå effektiv konkurrens.

Finns det någon tidsgräns för hur gammalt intyget får vara? 
Nej det finns ingen tidsgräns. Intyget ska, precis som övrig bevisning som får begäras in av upphandlande myndigheter, spegla aktuella förhållanden hos leverantören.

Läs mer
Se även inläggen Är uppräkningen i 15 kap. 11 § LOU om teknisk kapacitet uttömmande? och Går det att ställa krav på referenser i en upphandling? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • Rosén Andersson m.fl., Lagen om offentlig upphandling – En kommentar, 2:a uppl., s. 514 - intyget borde vara godtagbart så länge det avser ett uppdrag som är slutfört senast fem år innan anbudstidens utgång
  • 15 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)  -  undantag från tidsbegränsningen om det är nödvändigt för att effektiv konkurrens ska uppnås.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

13 april 2018 (Uppdaterat 29 april 2020)

Hej!

Är det tillåtet (enligt LOU) att upphandlande myndighet ange hur länge ett referensuppdrag ska ha varit pågående?
Ex "....slutfört senaste 5 åren, om pågående ska referensuppdrag ha varit pågående minst 12 månader"

Vill minnas att jag läst dom om detta, men hittar inget.

Tack på förhand

:)

12 mars 2020

Hej,

Möjligen tänker du på Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 6528–10.

Frågan i målet var om den upphandlande myndighetens obligatoriska krav på att pågående referensuppdrag skulle ha pågått under minst ett år före anbudstidens utgång stred mot lag (2007:1091) om offentlig upphandling (ÄLOU) eller inte. Kammarrätten anförde att ordalydelsen av 11 kap. 11 § andra stycket punkten 2 ÄLOU inte var så tydlig att den aktuella frågan kunde avgöras enbart med stöd av ordalydelsen och gjorde därför en syftestolkning av bestämmelsen.

Kammarrätten fann att det mot bakgrund av syftet med 11 kap. 11 § ÄLOU (motsvarade 15 kap. 11 § LOU) inte fanns något hinder mot att tillåta att teknisk kapacitet styrktes genom angivande av pågående uppdrag. Däremot är listan på den bevisning som får begäras in för att styrka teknisk och yrkesmässig kapacitet uttömmande. Ytterligare kvalifikation av vad som accepterades som bevis på teknisk kapacitet kunde däremot inte anses tillåten. Något utrymme för upphandlande myndighet att kräva att uppdragen skulle ha pågått viss tid fanns därmed inte enligt kammarrätten, eftersom det skulle underminera det konkurrensfrämjande syftet med ÄLOU och LOU-direktivet.

Som framgår av de hänvisade inläggen i svaret ovan (se även inläggen Är uppräkningen i 15 kap. 11 § LOU om teknisk kapacitet uttömmande? och Går det att ställa krav på referenser i en upphandling?) får rättsläget betraktas som oklart när det gäller vilken utredning som får begäras in för att styrka den yrkesmässiga kapaciteten. LOU:s nuvarande lydelse jämfört med ÄLOU ska dock inte innebära någon skillnad i sak i det här avseendet, varför viss ledning ändå bör kunna hämtas från kammarrättens avgörande. I slutändan måste en proportionalitetsbedömning alltid göras i det enskilda fallet om ett krav är ändamålsenligt utformat eller inte.

Läs mer
Se även Kammarrätten i Sundsvall dom i mål nr 268–15 där den upphandlande myndigheten krävde att anbudsgivarna skulle ange referenser från tre olika uppdrag som utförts under de tre senaste åren räknat från sista anbudsdag. Även pågående uppdrag godtogs ”om de pågått minst sex månader”. Av ”frågor och svar” under annonseringsfristen framgick sedan att det räckte att ett sådant pågående uppdrag pågått i minst sex månader vid avtalsskrivning för att referensen skulle godkännas. Att låta referensuppdragen ingå i utvärderingsfasen och att beakta och bedöma referensuppdrag som uppfyllde uppställda krav först efter att tilldelningsbeslut meddelats strider enligt kammarrätten mot LOU.

Se även inlägget Finns någon tidsbegränsning för referensuppdrag vid förnyad konkurrensutsättning? i vår Frågeportal.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

16 mars 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.