Start

Kan man ställa krav på rabatterade priser?

Kan man ställa ett skallkrav enligt nedan:
För övrigt sortiment av artiklar som inte omfattas av specificerade artiklar på positionsnivå i artikelspecifikation och svarsmall skall anbudsgivare lämna en generell rabattsats om minst 20 procent mot ordinarie bruttoprislista "tillgänglig för alla". Rabattsatsen gäller hela avtalsperioden inklusive eventuell förlängning.

Carina Öhman

Publicerad 06 november 2017

Hej

När en upphandlande myndighet arbetar med generella rabattsatser är viktigt att det i upphandlingen är tydligt specificerat vilka slags varor som avtalet ska omfatta. Det är för att leverantören ska veta vilka delar av dennes sortiment som omfattas av den generella rabattsatsen. Varor som inte är intressanta för myndigheten bör inte ingå i upphandlingen och därmed inte heller omfattas av rabattsatsen.

Om myndigheten ska sätta en minsta tillåtna rabattsats så är det viktigt att den känner till hur relevanta leverantörer sätter sina priser. Det kan finnas varor eller varugrupper i leverantörens sortiment som har väldigt olika vinstmarginaler. Ifall det är mycket låga vinstmarginaler så kan exempelvis ett krav på en rabattsats på minst 20 procent anses vara oproportionerligt.

Det kan även vara bra att tänka på att det kan finnas varor i leverantörens varugrupp som egentligen inte är intressanta för myndigheten men som, om man inte tydligt anger det, kommer med ”av bara farten”. Det kan till exempel resultera i att en enskild vara med låg vinstmarginal i en varugrupp tvingar leverantören att lämna en lägre rabatt än nödvändigt.

Det är även viktigt att rabattsatsen värderas på något sätt i förhållande till priserna i bruttoprislistan som leverantören lämnar, för att säkerställa likabehandling av leverantörerna.

Maria

7 november 2017

Hej,

En följdfråga på denna tråd.

Är det verkligen tillåtet för en upphandlande myndighet att kravställa att en leverantör ska "lämna en generell rabattsats om minst 20 procent mot ordinarie bruttoprislista "tillgänglig för alla"?

Just rabattsatsen motsätter jag mig inte men har inte leverantörer rätt att lämna kommunspecifika prislistor? Frågan är alltså om en upphandlande myndighet verkligen kan kräva att prislistan ska motsvara en bruttoprislista som är "tillgänglig för alla"?

Fredrik

3 juli 2018

Hej Fredrik,

För att avgöra vilka krav som är tillåtna att ställa i en upphandling behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall, vilket innebär att vi inte kan svara på din fråga. Generellt sett gäller följande.

Det finns inget uttryckligt förbud i upphandlingsregelverket att använda rabattsatser i en upphandling. Obligatoriska krav i en upphandling ska dock vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Det kan däremot ifrågasättas om det är lämpligt att ställa krav på rabattsatser på individuella prislistor (det vill säga inte officiella prislistor). Exempelvis säger en rabattsats om 90 procent på en individuell prislista inte nödvändigtvis något om det är ett ekonomiskt fördelaktigt anbud. Detta eftersom priserna i den individuella prislistan kan vara bestämda med hänsyn till att en hög rabattsats ges i det enskilda fallet.

Har en upphandlande myndighet ställt ett tillåtet krav på att leverantören ska lämna en särskild angiven prislista har givetvis leverantören inte rätt att lämna en annan prislista i sitt anbud. Ett anbud som inte uppfyller ett obligatoriskt krav ska förkastas. Bestämmelserna om onormalt låga anbud är inte tillämpliga på sådana priser som ligger till grund för utvärderingen av ett anbud men som inte utgör avtalsvillkor.

Källhänvisningar
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 1766–1771–17 – jämför om en upphandlande myndighet har ställt ett tillåtet krav på att leverantören ska lämna en särskild angiven prislista har givetvis leverantören inte rätt att lämna en annan prislista i sitt anbud
  • Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2016 ref. 37 – ett anbud som inte uppfyller ett obligatoriskt krav ska förkastas
  • Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 5355–18 – bestämmelserna om onormalt låga anbud är inte tillämpliga på sådana priser som ligger till grund för utvärderingen av ett anbud men som inte utgör avtalsvillkor.
Med vänlig hälsning,

Gustav

9 juli 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.