Start

Får vi köpa från leverantörer utanför vårt ramavtal?

Hej,

Vi har ett ramavtal med en myndighet och det har nu kommit till vår kännedom att en avdelning inom myndigheten anlitar andra leverantörer som inte har ramavtal med myndigheten.

Vi har påtalat detta för avdelningen, men de väljer att fortsätta att bryta mot ramavtalet och anlitar de leverantörer de vill.

Vem har ansvar för att myndigheten ska följa ramavtalet och vad kan vi som leverantör göra för att avropen kommer till oss?

Caroline

Publicerad 07 november 2017

Hej Caroline,

Generellt om att frångå ramavtal
Frågan om en upphandlande organisation är skyldig att avropa från ett ramavtal eller inte är främst av avtalsrättslig karaktär. Det är med andra ord en avtalsrättslig fråga om den upphandlande organisationen ska anses vara förpliktigad att använda sig av ramavtalet. Svaret på frågan beror ytterst på om samtliga villkor i ramavtalet är fastställda eller inte. Om det är möjligt att frångå ett ramavtal eller inte får prövas utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet.

Ramavtal med alla villkor fastställda är normalt ömsesidigt förpliktigande för parterna, medan ramavtal där alla villkor inte är fastställda inte är ömsesidigt förpliktigande. Med andra ord är en leverantör i princip alltid skyldig att leverera enligt ramavtalet, men en upphandlande organisation är inte alltid skyldig att avropa från ramavtalet. Högsta domstolen har dock vid ett tillfälle ansett att det på grund av ett avtals innehåll har förelegat en skyldighet för den upphandlande organisationen att enbart avropa från ramavtalet.

Är den upphandlande organisationen bunden av ramavtalet till att endast köpa den aktuella tjänsten av ramavtalsleverantören skulle ett frångående kunna utgöra ett kontraktsbrott, vilket kan resultera i skadeståndsskyldighet. Det kan därför vara bra att kontrollera om det avtalsrättsligt finns en möjlighet att köpa tjänster utanför ramavtalet.

I första hand är det upp till respektive avtalspart att säkerställa att man lever upp till de avtalade förpliktelserna. Är förpliktelserna oklara bör parterna i andra hand försöka lösa situationen sinsemellan. Skulle det inte vara möjligt finns möjligheten att få saken prövad i en civilrättslig process i domstol.

Ett tillägg är att oavsett om det är möjligt eller inte för en upphandlande organisation att köpa utanför upphandlade ramavtal måste dessa köp ske i enlighet med upphandlingslagstiftningen.

Läs mer
Se även inläggenKällhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 513 ff. samt beaktandesats 61 i LOU-direktivet – frågan om en upphandlande organisation är skyldig att avropa från ett ramavtal eller inte är främst av avtalsrättslig karaktär
  • betänkandet Nya regler om upphandling (Ds 2014:25) s. 413 ff. – det är en avtalsrättslig fråga om den upphandlande organisationen ska anses vara förpliktigad att använda sig av ramavtalet
  • prop. 2006/07:128, s. 160 – jämför att en leverantör i princip alltid skyldig att leverera enligt ramavtalet, men en upphandlande organisation är inte alltid skyldig att avropa från ramavtalet
  • Högsta domstolens dom i mål T 4071-20 – ett ramavtal har till följd av dess innehåll ansetts innebära en exklusiv rätt för den upphandlade leverantören att leverera sådana tjänster som ramavtalet avsåg, trots att något villkor om beställningar utanför ramavtalet inte var fastställt.

Med vänlig hälsning,

Mattias

08 november 2017 (Uppdaterat 04 december 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.