Start

Är en upphandlande organisation skyldig att avropa från ett ramavtal?

Publicerad 25 oktober 2016

Hej,

Exempel:
Regionförbund X agerar som inköpscentral enligt LOU och avser efter genomförd upphandling teckna avtal. X uppdrar åt kommun A att upphandla ett IT-system åt kommun A, B, C och D. Upphandlingen fortgår och vid anbudsutvärdering vill kommun A dra sig ur upphandlingen för egen räkning. Alla kommuner räknas upp som avropsberättigade i avtalet.

Fråga:
Innebär ordet avropsberättigad att de måste avropa avtalet eller att de har möjlighet att avropa avtalet? (Med möjlighet menas då att om de inte tar den möjligheten så kan de upphandla samma system på egen hand och är därmed inte bunden till att nyttja detta avtal.)

Sofia

Publicerad 25 oktober 2016

Hej Sofia,


Frågan om en upphandlande organisation är skyldig att avropa från ett ramavtal eller inte är främst av avtalsrättslig karaktär. Svaret på frågan beror ytterst på om samtliga villkor i ramavtalet är fastställda eller inte.

Ramavtal med alla villkor fastställda är normalt ömsesidigt förpliktigande för parterna, medan ramavtal där alla villkor inte är fastställda inte är ömsesidigt förpliktigande. Med andra ord är en leverantör i princip alltid skyldig att leverera enligt ramavtalet, men en upphandlande organisation är inte alltid skyldig att avropa från ramavtalet. Högsta domstolen har vid ett tillfälle ansett att det på grund av ett avtals innehåll har förelegat en skyldighet för den upphandlande organisationen att enbart avropa från ramavtalet.

Är den upphandlande organisationen bunden av ramavtalet till att endast köpa den aktuella tjänsten av ramavtalsleverantören skulle ett frångående kunna utgöra ett kontraktsbrott, vilket kan resultera i skadeståndsskyldighet.

Det ligger i ramavtalets natur att en garanterad avropsmängd inte kan anges. I enlighet med öppenhetsprincipen måste dock anbudsgivare ges sådan information att de på förutsebara grunder ska kunna avgöra vilka aktörer som kan förväntas användas sig av ramavtalet om behov uppstår.


Frågan om en inköpscentrals möjlighet att binda tredje part har även berörts i bland annat Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 1857-12 (se även Konkurrensverkets yttrande i samma mål, dnr 285/2012) och Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 20882-12. Det bör dock noteras att rättsfallen utgår ifrån begreppet part såsom det är formulerat i 5 kap. 2 § gamla LOU, det vill säga kretsen av avropsberättigade upphandlande organisationer. Se även Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 20094-12, mål nr 8272-13 och särskilt Kammarrätten i Stockholms mål nr 6450-15. 


Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 513 ff. samt beaktandesats 61 i LOU-direktivet – frågan om en upphandlande organisation är skyldig att avropa från ett ramavtal eller inte är främst av avtalsrättslig karaktär
  • prop. 2006/07:128 s. 160 – en leverantör i princip alltid skyldig att leverera enligt ramavtalet, men en upphandlande organisation är inte alltid skyldig att avropa från ramavtalet
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 6450-15 – det ligger i ramavtalets natur att en garanterad avropsmängd inte kan anges
  • Högsta domstolens dom i mål T 4071-20– ett ramavtal har till följd av dess innehåll ansetts innebära en exklusiv rätt för den upphandlade leverantören att leverera sådana tjänster som ramavtalet avsåg, trots att något villkor om beställningar utanför ramavtalet inte var fastställt.

Med vänlig hälsning,

Anton

31 oktober 2016 (Uppdaterat 06 mars 2023)

Hej,

Ni skriver följande:

"Ramavtal med alla villkor fastställda är normalt ömsesidigt förpliktigande för parterna, medan ramavtal där alla villkor inte är fastställda inte är ömsesidigt förpliktigande. Med andra ord är en leverantör i princip alltid skyldig att leverera enligt ramavtalet, men en upphandlande myndighet är inte alltid skyldig att avropa från ramavtalet."

Följdfråga: Kan en upphandlande myndighet teckna ett icke exklusivt ramavtal - rätt att avropa men ingen skyldighet - vid ramavtal där samtliga villkor fastställda? 

I propositionen (jfr prop. 2006/07:128 s. 160) omnämns tre typer av ramavtal varav ett av dessa är "ramavtal som innehåller samtliga villkor för senare tilldelning av enskilda kontrakt men som inte är ömsesidigt förpliktande för parterna i avtalet (ej bindande ramavtal)".

Tack för er tid.

Amar Al-Djaber

29 maj 2018

Hej. Efter att ha läst era svar på denna och liknande frågor så framkommer det tydligt att huruvida man är skyldig att avropa eller inte från ett ramavtal är en avtalsrättslig fråga. Min fråga är då om det är möjligt att skriva i avtalet att en (av flera avropande parter) inte är skyldig att avropa från ramavtalet, utan de enbart ges en möjlighet att avropa.
Jag funderar även utifrån utgången i Coopservice där domstolen sa att så länge en part är identifierad i upphandlingsdokumentet så kan de avropa från avtalet...men ger denna "identifiering" då också en skyldighet att avropa?

Tack för hjälpen

Johanna

06 april 2020

Hej Johanna,

Det är möjligt att skriva att en eller flera avropsberättigade upphandlande organisationer inte är skyldiga att tillämpa ramavtalet men har möjlighet att göra det. Eftersom skyldigheten att tillämpa ett ramavtal regleras av avtalsrätten kan den upphandlande organisationen själv styra över detta genom att utforma avtalsvillkoren på det sätt som organisationen själv finner lämpligt i varje enskilt fall, förutsatt att villkoren är förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Notera dock att det, beroende på vad som ska köpas genom ramavtalet, kan vara ytterst oförmånligt för leverantörer att inte garanteras någon leveranstrygghet i ett ramavtal, vilket i sin tur kan vara kostnadsdrivande för leverantörerna och i slutändan för den upphandlande organisationen.

Att en upphandlande organisation måste vara identifierad för ändamålet för att kunna avropa från ett ramavtal framgår av lagen om offentlig upphandling (LOU). Av den anledningen påverkar inte utgången i EU-domstolens dom i mål C-216/17 Coopservice hur upphandlingslagstiftningen ska tolkas för svenska förhållanden i just den frågan. Att en myndighet måste vara angiven eller identifierad i den avropsberättigade kretsen för att kunna tillämpa ramavtalet innebär inte att myndigheten är skyldig att tillämpa ramavtalet.

Källhänvisningar
  • 7 kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får ingås endast mellan en upphandlande organisation som har identifierats för detta syfte antingen i anbudsinfordran som avser ramavtalet eller i inbjudan att bekräfta intresse och en leverantör som är part i ramavtalet
  • Beaktandesats 61 i LOU-direktivet - upphandlande myndigheterna bör enligt direktivet inte vara skyldiga att anskaffa byggentreprenader, varor eller tjänster som omfattas av ett ramavtal enligt ramavtalet.
Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

07 april 2020 (Uppdaterat 06 mars 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.