Start

Får man avropa direkt från underleverantör?

Publicerad 10 april 2024
Kan man i ett ramavtal avropa direkt från en underleverantör om möjligheten till detta anges i ramavtalet? Jag hittade en tidigare fråga där det stod att det var tillåtet för underleverantören att fakturera direkt, men går det att ha så att säga hela hanteringen från avrop till fakturering direkt med underleverantören utan att huvudleverantören blir inblandad?

Det skulle till exempel kunna handla om att man har ett exklusivt ramavtal med en leverantör av konsulttjänster inom 10 olika områden. 5 av områdena levererar huvudleverantören själv, men för övriga 5 områden har man 5 olika underkonsultfirmor angivna. Om man har behov av ett uppdrag från en av underkonsultfirmorna, kan man då vända sig direkt till denna om möjlighet till detta tydligt angivits i ramavtalet? Vi kan förutsätta att priser och villkor i ramavtalet är fastställda och gäller och att samtliga parter är med på upplägget för att underlätta administrationen.

Marcus

Publicerad 10 april 2024

Hej Marcus,

Gränsen för vad som är möjligt bör gå vid när upplägget innebär att den upphandlande organisationens avtalspart utgörs av underleverantören i stället för ramavtalsleverantören. Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) får kontrakt som grundar sig på ett ramavtal endast ingås mellan en upphandlande myndighet som har identifierats för detta syfte och en leverantör som är part i ramavtalet. Att i praktiken tilldela underleverantören kontrakt riskerar att ses som ett byte av leverantör och kan därmed innebära en otillåten ändring av ramavtalet eftersom ett leverantörsbyte som utgångspunkt är en väsentlig ändring.

Vi känner dock inte till att detta är en gränsdragningsfråga som prövats i domstol, varför vi har svårt ge någon konkret vägledning om vilka faktorer som skulle indikera att kontrakt tilldelas en underleverantör, snarare än ramavtalsleverantören. Villkor om vem som till exempel ska vara kontaktperson i en viss situation, eller hur fakturering ska ske, bör den upphandlande organisationen ha stor frihet att reglera utifrån vad som är mest lämpligt i ett enskilt fall.

En personlig reflektion är att även om upplägget inte innebär att ett kontrakt tilldelas till en underleverantör så riskerar det, beroende på hur ramavtalet är utformat i övrigt, att öppna upp för den upphandlande organisationen att fritt välja en underleverantör som ska få utföra ett uppdrag. Ett sådant upplägg skulle kunna innebära ett kringgående av upphandlingslagstiftningen och även en otillbörlig tillämpning av ramavtalet. Jämför med vad som gäller avseende upphandling av en mellanhand där den upphandlande organisationen självständigt utvärderar och fattar beslut om val av underleverantör, se sidorna 79-82 i rapporten Mellanhänder i offentlig upphandling som finns publicerad på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 7 kap. 3 § lagen om offentlig upphandling (LOU) – Kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får ingås endast mellan en upphandlande myndighet som har identifierats för detta syfte antingen i anbudsinfordran som avser ramavtalet eller i inbjudan att bekräfta intresse och en leverantör som är part i ramavtalet
  • 17 kap. 14 § LOU – ett ramavtal eller ett kontrakt får ändras utan en ny upphandling om ändringen inte är väsentlig. En ändring ska anses vara väsentlig bland annat om den innebär byte av leverantör.
Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

16 april 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.