Start

Kan prisförhandling ske efter tilldelningsbeslut vid direktupphandling?

Hej Upphandlingsmyndigheten!

Jag har en fråga som rör direktupphandling från en kommun. Är det korrekta av kommunen att prisförhandla efter att anbud är skickat från leverantör.

Ex:
Vi har fått en förfrågan och skickat ett skriftligt anbud. Vad vi känner till finns det ytterligare en anbudsgivare. Upphandlaren börjar då en skriftväxling och vill prisförhandla inskickat anbud.

Vänligen
Henrik Natt och Dag

Henrik Natt och Dag

Publicerad 17 november 2017

Hej Henrik!

Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss form. Det betyder att det inte finns några särskilda regler kring upphandlingens genomförande. Detta ger den upphandlande myndigheten en stor frihet att själv välja hur upphandlingen ska genomföras och vilka leverantörer som myndigheten ska vända sig till. Den måste dock iaktta de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Det finns alltså inget hinder mot att en upphandlande myndighet prisförhandlar med en eller flera leverantörer vid en direktupphandling.

Kan prisförhandling ske efter tilldelningsbeslut vid direktupphandling?

Avsaknaden av särskilda regler kring direktupphandling gäller även tilldelningsbeslut. Lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller inga bestämmelser om hur beslut om tilldelning ska meddelas eller i vilken ordning som tilldelningsbeslut och avtal ska skickas vid direktupphandling. Det kan därför ibland vara svårt att konstatera när ett tilldelningsbeslut har fattats.

Om en upphandlande myndighet är bunden av sitt tilldelningsbeslut eller inte är snarast en civilrättslig fråga. LOU bygger på att en upphandling avslutas med ett avtal. Enligt förarbetena kan dock civilrättslig bundenhet uppstå i förhållande till den vinnande leverantören genom underrättelsen om tilldelningsbeslutet, som avtalsrättsligt kan anses utgöra en accept. För att undvika att bundenhet uppstår i förhållande till en viss leverantör innan upphandlingen är avslutad bör den upphandlande myndigheten därför ange att avtal sluts genom ett upphandlingskontrakt. Det kan exempelvis ske genom ingåendet av ett villkorat avtal.

Det är därmed inte möjligt att kategoriskt fastställa när en upphandlande myndighet blir civilrättsligt bunden i förhållande till en leverantör, utan en bedömning måste göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Avgörande är om tilldelningsbeslutet kan anses utgöra en avtalsrättslig accept eller inte. Efter att civilrättslig bundenhet har uppstått kan avtalsvillkoren inte omförhandlas utan medgivande från båda parter.

Läs mer
På vår webbplats kan du läsa mer om direktupphandling.

Källhänvisning
  • 19 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – direktupphandling.
  • prop. 2015/16:195 s. 1059 – förarbetena om tilldelningsbeslut.
Med vänliga hälsningar,

Johan

17 november 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.