Start

Kan vi strunta i optionen och upphandla på nytt?

Avtalsfråga: I ett befintligt ramavtal har vi option på en tjänst, för vissa enheter, som nu ska upphandlas i ett enskilt ramavtal.

Ska dessa enheter avropa på upphandlad option i befintligt avtal eller ska/får de avropa från kommande ramavtal?

(Jag har fortfarande möjlighet att skriva med att aktuella enheter kommer avropa från nytt ramavtal först då befintligt avtal löpt ut men det hade nog underlättat för beställaren om de kunde avropa från nytt avtal med en gång.)

Anna Lindblom

Publicerad 22 november 2017

Hej Anna,

Frågan om parternas ömsesidiga förpliktelser i ett ramavtal är främst av avtalsrättslig karaktär. Det är alltså en avtalsrättslig fråga om en upphandlande myndighet ska anses förpliktigade att använda sig av det som regleras i ett upphandlat ramavtal, exempelvis en optionsklausul.

Vanligtvis ger en option i ett upphandlat ramavtal den upphandlande myndigheten en ensidig rätt att utnyttja optionen. En upphandlande myndighet har ingen avtalsrättslig skyldighet att utnyttja en sådan ensidig rättighet. Ett exempel på en vanligt förekommande ensidig option är en klausul som medger att avtalet förlängs för en viss period (förlängningsklausul), om den upphandlande myndigheten meddelar det innan avtalet har löpt ut.

Det kan vara lämpligt ur ett affärsmässigt perspektiv att inte utnyttja en ensidig optionsklausul och istället på nytt upphandla motsvarande.

Överlappande ramavtal
Den generella uppfattningen är att upphandlande myndigheter inte får ha flera överlappande ramavtal. Vissa menar att överlappande ramavtal ger en upphandlande myndighet en valfrihet som kan strida mot de grundläggande upphandlingsprinciperna om likabehandling och öppenhet.

Mot detta talar sista meningen i beaktandesats 61 i LOU-direktivet där det framgår att upphandlande myndigheter enligt LOU-direktivet inte är skyldiga att anskaffa byggentreprenader, varor eller tjänster som omfattas av ett ramavtal enligt det ramavtalet. Vad jag känner till finns det ingen vägledande praxis där denna fråga har ställts på sin spets. På grund av det oklara rättsläget kan det vara lämpligt att undvika överlappande ramavtal.

I den beskrivna situationen skulle det kunna ske genom att meddela ramavtalsleverantören att den upphandlande myndigheten inte avser att utnyttja optionsklausulen.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195, s. 513 ff. – frågan om parternas ömsesidiga förpliktelser i ett ramavtal är främst av avtalsrättslig karaktär
  • beaktandesats 61 i LOU-direktivet – upphandlande myndigheter är inte skyldiga att anskaffa byggentreprenader, varor eller tjänster som omfattas av ett ramavtal enligt det ramavtalet.
Med vänliga hälsningar,

Gustav

23 november 2017 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.