Start
Den 25 oktober 2023 blir EU:s nya standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar, eForms, obligatoriskt att använda vid annonsering över tröskelvärdena. Det här inlägget berörs i viss utsträckning av ändringarna men har ännu inte uppdaterats med aktuell information. Vi avser uppdatera inlägget inom kort.

Hej!

Jag har några frågor om annonsering/meddelanden under en upphandling (LOU, öppet förfarande):
 1. Om man av någon anledning förlänger tidsfristen för att lämna anbud för en annonserad upphandling, men kanske i synnerhet när det görs på grund av av en väsentlig ändring i upphandlingsdokumenten (11 kap. 8 § LOU), måste förlängningen då meddelas i TED (om inte så är det ju inte säkert att det når alla intresserade leverantörer)?
 2. Om man beslutar att avbryta en annonserad upphandling (12 kap. 12 § LOU), ska/kan/bör beslutet meddelas i TED?
 3. Om man övergår till ett annat förfarande (öppet till förhandlat), ska/kan/bör beslutet meddelas i TED?
 4. I 12 kap. 12 § LOU nämns ”beslut om att göra om en upphandling”. Vad syftar ”gör om” på och vad är skillnaden mellan att avbryta och göra om?
 5. Generellt med koppling till ovan frågor, vilka typer av meddelanden kan man skicka ut via TED (om en pågående upphandling) och vilka av dessa är obligatoriska respektive frivilliga. Som information så använder vi (ännu) inte något elektroniskt upphandlingsverktyg där dessa meddelanden kanske finns inbyggda och per automatik meddelas på rätt sätt.
Mvh Niklas

Niklas J

Publicerad 29 november 2017

Hej Niklas,

1. Måste en förlängd tidsfrist för anbud annonseras i TED?
Det finns ingen bestämmelse i lagen om offentlig upphandling (LOU) om att den förlängda tidsfristen för anbud måste annonseras på nytt. Samtidigt utgör annonsen en del av upphandlingsdokumenten, det kan därför finnas en risk att principen om öppenhet inte upprätthålls om viss information delges i annonsen och annan information kommuniceras i övriga upphandlingsdokument.

I EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 (annonseringsförordningen) finns ett särskilt formulär för ändringar av redan publicerade meddelanden (annonser), standardformulär 14 ”Rättelse”. För mer information om användningen av detta formulär, se kommissionens Instruktioner för användning av standardformulär 14 "Rättelse".

2. Ska ett beslut om att avbryta en upphandling annonseras i TED?
Beslut om avbrytande av upphandling ska meddelas till anbudssökandena och anbudsgivarna. Något krav på motsvarande underrättelse till andra leverantörer finns inte. Det finns alltså inget krav på att meddela ett sådant beslut i TED.

Det är möjligt att i en efterannons (även kallat meddelandet om tilldelning av kontrakt) (standardformulär 3 i annonseringsförordningen, givet att LOU tillämpas) ange om ett kontrakt inte har tilldelats, till exempel på grund av att förfarandet har avbrutits.

3. Ska en övergång till ett annat förfarande annonseras i TED?
Hur övergången ska genomföras i praktiken framgår inte av lagstiftningen. Det finns också olika uppfattningar om hur myndigheten ska gå tillväga i praktiken vid en sådan övergång. En uppfattning är att det förstnämnda förfarandet ska avbrytas och därefter inleds det andra förfarandet. En annan uppfattning är att det är möjligt att man inom ramen för det första förfarandet övergår till det andra förfarandet, utan att upphandlingen avbryts. Oavsett vilket finns det inte något standardformulär som innehåller uppgifter om övergång till ett annat förfarande än det ursprungliga. Själva övergången behöver därför inte annonseras i TED.

En annonseringsskyldighet för det nya upphandlingsförfarandet kan föreligga, exempel om övergången sker till ett förhandlat förfarande med föregående annonsering.

4. Vad är skillnaden mellan att göra om och att avbryta en upphandling?
Det framgår inte uttryckligen av LOU vad skillnaden är mellan att göra om en upphandling och att avbryta en upphandling. Svaret bör dock kunna utläsas från övriga bestämmelser i LOU.

En domstol kan vid en överprövning antingen besluta att en upphandling antingen får avslutas först sedan rättelse har gjorts eller att upphandlingen ska göras om när en upphandlande myndighet har brutit mot de grundläggande upphandlingsprinciperna eller någon annan bestämmelse i lagen och detta har medfört att en leverantör har lidit eller kan komma att lida skada. Ett beslut att upphandlingen ska göras om innebär att den upphandlande myndigheten inte får fullfölja upphandlingen genom att ingå avtal med en leverantör.

En upphandlande myndighet kan på eget initiativ välja att avbryta en upphandling, under förutsättning att det finns sakligt godtagbara skäl. Ett sådant beslut kan överprövas.

Någon motsvarande bestämmelse finns inte för en upphandlande myndighets beslut att göra om en upphandling (en förvaltningsrätts dom att upphandlingen ska göras om kan givetvis överklagas av den upphandlande myndigheten). Om en upphandlande myndighet beslutar att göra om en upphandling utan att det finns en bakomliggande dom får nog ett sådant beslut betraktas som ett beslut om att avbryta upphandlingen.

Något förenklat kan skillnaden vara den att ett beslut om att avbryta en upphandling är något som bara den upphandlande myndigheten själv kan fatta medan ett beslut om att göra om en upphandling fattas av en domstol.

Teoretiskt sett kan inte en domstol tvinga en upphandlande myndighet att varken avsluta en upphandling eller att faktiskt genomföra en ny upphandling, dessa beslut måste den upphandlande myndigheten själv ta.

5. Vilka typer av meddelanden kan meddelas i TED?
Omfattas en upphandling av de direktivstyrda reglerna är det obligatoriskt att annonsera upphandlingen i TED om inte ett undantag från annonseringsskyldigheten föreligger.

Det är frivilligt för en upphandlande myndighet att förhandsannonsera planerade upphandlingar. Under vissa förutsättningar kan också en förhandsannons användas som en anbudsinfordran.

Dessutom är det obligatoriskt att efterannonsera tilldelningen av ett kontrakt eller ingåendet av ett ramavtal i TED, oavsett vilket direktivstyrt upphandlingsförfarande som har tillämpats. Dock gäller detta inte för tilldelning av kontrakt som görs med stöd av ett ramavtal.

Vilka typer av meddelanden som kan man skicka ut via TED framgår av annonseringsförordningen. Där framgår vilka standardformulär som ska användas vid annonsering enligt de direktivstyrda förfarandena enligt respektive upphandlingslag. Vilka formulär som ska användas beror på vilken upphandlingslag som tillämpas och vad som ska meddelas.

Källhänvisningar
 • EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 (annonseringsförordningen)
 • prop. 2015/16:195, s. 1064 – det finns ingen bestämmelse i lagen om offentlig upphandling (LOU) om att den förlängda tidsfristen för anbud måste annonseras på nytt
 • 12 kap. 12 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vilka som ska meddelas ett beslut om att avbryta en upphandling
 • 6 kap. 6 § LOU – förhandlat förfarande med föregående annonsering
 • 20 kap. 6 § LOU – rätten kan besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse har gjorts
 • 20 kap. 12 § LOU – ett beslut att avbryta en upphandling kan överprövas
 • 10 kap. LOU – bestämmelser om annonsering vid direktivstyrd upphandling
 • 10 kap. 2 och 3 §§ LOU – bestämmelser om förhandsannonsering
 • 10 kap. 4 § LOU – bestämmelse om efterannonsering.
Med vänlig hälsning

Mattias

07 december 2017 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.