Start

Ansöka om överprövning vid onormalt lågt anbud

Publicerad 19 december 2017
Hej

Jag har en undran angående onormalt låga priser i en upphandling rörande skötsel av hissar.

Där den vinnande leverantören lämnat ett för mig onormalt lågt pris. Underhåll av 240 hissar där det ska göras 4 plats besök och där beställaren redogjort vad man vill att leverantören utför vid varje besök till en kostnad av 0 kr/hiss och år övriga arbeten typ när hissen går sönder har man angett en debitering som ligger enligt bransch snitt 600 kr/timme. Allt arbete som utförs på övertid lämnade dom 0 kr för samt alla utryckningskostnader lämnade dom också 0 kr

Jag har svårt att se att denna prissättning är annat än orimligt låg och nu till mina frågor.

Är det möjligt att överpröva en upphandling för onormalt lågt pris där jag antar att beställaren begärt och fått in en förklaring?

Är den begärda förklaringen en allmän handling som dom måste lämna ut på begäran?

Oskar Andersson

Publicerad 19 december 2017

Hej Oskar,

Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte bistå i en bedömning av upphandlingsdokument eller anbud i det enskilda fallet. Vi bistår däremot gärna med generell vägledning.

Liknande frågor har ställts i vår Frågeportal, se bland annat inlägget Hur går vi vidare vid onormalt låga anbud?

En leverantör har en möjlighet att ansöka om överprövning före utgången av avtalsspärren i en upphandling. Notera att en upphandlande myndighet normalt sett inte har någon skyldighet att förkasta ett onormalt lågt anbud. Den har dock en skyldighet att förkasta ett anbud om det kan konstateras att priset förefaller vara onormalt lågt och att förklaringen till det låga priset inte är tillfredsställande.

Det är den upphandlande myndigheten som utifrån omständigheterna i det enskilda fallet ska avgöra vad som förefaller vara ett onormalt lågt anbud. En definition av begreppet onormalt lågt anbud finns varken i lagen om offentlig upphandling (LOU) eller i LOU-direktivet.

Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att det ankommer på den upphandlande myndigheten att i varje enskilt fall bedöma denna fråga inom det handlingsutrymme som reglernas utformning ger (se HFD 2016 ref. 3 I). Rättsläget är oklart i vilken utsträckning en leverantör kan vinna framgång i en överprövning med hänvisning till att en upphandlande myndighet har godtagit ett anbud som för andra kan framstå som ett onormalt lågt anbud. Notera att även mycket låga priser – eller till och med negativa priser – inte alltid innebär att ett anbud är onormalt lågt (se HFD 2016 ref. 3 II).

Har den upphandlande begärt en förklaring från en leverantör som lämnat ett anbud som förefaller vara onormalt lågt bör handlingen utgöra en allmän handling om den upphandlande myndigheten omfattas av offentlighetsprincipen. Däremot kan handlingen, eller delar av den, omfattas av sekretess om handlingen innehåller uppgifter om leverantörens affärs- eller driftsförhållanden och som kan leda till skada för leverantören om dessa uppgifter lämnas ut till andra. Huvudregeln är dock att uppgifter i anbud ska betraktas som offentliga och därmed kan lämnas ut vid begäran. Det är den upphandlande myndigheten som ska pröva om handlingen, eller delar av den, omfattas av sekretess eller inte.

Läs mer
Du kan läsa mer om onormalt låga anbud på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 16 kap. 7–8 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – onormalt låga anbud
  • prop. 2015/16:195 s. 1114 – det är den upphandlande myndigheten som utifrån omständigheterna i det enskilda fallet ska avgöra vad som förefaller vara ett onormalt lågt anbud.
Med vänlig hälsning,

Gustav

20 december 2017 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Jag var på en föreläsning av en känd kunnig jurist inom området fått förklarat att med nuvarande rättspraxis är i princip omöjligt för en köpare att förkasta ett lågt anbud om anbudsgivaren är ekonomiskt stabil och att anbudsgivaren har argumenterat och sagt att de kommer att utföra uppdraget. Stämmer det - kan man förkasta ett stort tryggt företag bara för att de har ett lågt pris om de svarar att de kan ta en förlust men lovar att leverera? Något rättsfall på det eller är det kanske en lucka i lagen?

Andreas Svensson

21 december 2017

Hej Andreas,

Vi kan varken bekräfta eller dementera att påståendet stämmer. Vi känner inte något rättsfall som ger stöd för det påståendet. Den som kan svara på om det finns stöd för det är den som påstår att stöd finns.

Det är upp till den upphandlande myndigheten att avgöra om leverantören har förklarat det låga priset eller kostnaden på ett tillfredsställande sätt eller inte. Det är inte möjligt att avgöra om förklaringen i ditt exempel generellt sett är tillräcklig eftersom denna bedömning måste göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Notera att en upphandlande myndighet ska förkasta en leverantörs anbud om den finner att det onormalt låga priset beror på att anbudet inte stämmer överens med tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter. Denna skyldighet föreligger oberoende av leverantörens storlek och stabilitet.

Källhänvisningar
  • 16 kap. 7 § tredje stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – skyldigheten att förkasta ett anbud om det onormalt låga priset beror på att anbudet inte stämmer överens med tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter.
Uppdaterad: den 30 december 2019

Med vänlig hälsning,

Gustav

22 december 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.