Start

Måste en upphandlande myndighet begära utdrag ur belastningsregistret?

Innan den upphandlande myndigheten fattar ett tilldelningsbeslut ska denna från den eller de vinnande leverantörerna begära in och kontrollera bevis som rör bland annat uteslutningsgrunden avseende brott enligt 13 kap. 1 § lagen om offentlig upphandling (LOU).

I 15 kap. 7 och 9 §§ LOU anges vilka bevis som en upphandlande myndighet får begära att en leverantör ska lämna in för att visa att den inte ska uteslutas enligt 13 kap. 1 § LOU. Dessa bevis är i fallande prioritetsordning:
  • i första hand ett ”utdrag ur ett brottsregister”,
  • i andra hand en ”likvärdig handling som har utfärdats av en behörig myndighet”,
  • i tredje hand en ”utsaga som leverantören har lämnat på heder och samvete inför ett behörigt organ eller av en liknande försäkran”.
Leverantörens företrädare i Sverige
Upphandlingsmyndigheten och Polismyndigheten har gemensamt i en skrivelse bedömt att de utdrag ur belastningsregistret som enligt nuvarande regler kan utfärdas i Sverige inte är ett sådant utdrag ur brottsregister som avses med dessa bestämmelser. I Sverige finns det inte heller någon behörig myndighet som utfärdar likvärdiga handlingar. Det enda som kvarstår är således att en leverantörs svenska företrädare lämnar in en sanningsförsäkran på heder och samvete.

Leverantörens företrädare i andra stater än Sverige
Vad gäller leverantörer från andra medlemsstater kan eventuellt en skyldighet finnas att begära ett utdrag ur ett brottsregister från landet där leverantören är etablerad. En upphandlande myndighet bör därför undersöka vilka bevis som finns att tillgå i den aktuella medlemsstaten (se prioritetsordning ovan). För detta ändamål kan informationsverktyget e-Certis användas.

Sammanfattningsvis
En upphandlande myndighet har en skyldighet att kontrollera att leverantören inte ska uteslutas enligt 13 kap. 1 § LOU. Svaret på frågan om en upphandlande myndighet måste begära utdrag ur ett brottsregister beror på var leverantören och i förlängningen leverantörens företrädare är etablerade.

Om leverantören är etablerad i Sverige är det inte möjligt att begära utdrag ur det svenska belastningsregistret avseende leverantörens svenska företrädare, istället ska en sanningsförsäkran på heder och samvete begäras innan tilldelning.

Källhänvisningar
  • 4 kap. 10 § och 15 kap. 3–4 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – kontroll av uteslutningsgrunder.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 20 december 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.