Start

Går det att ställa samma krav på CSR-arbete oberoende av leverantörens storlek?

Publicerad 28 december 2017
Hej,

Är det rimligt att ett mindre bolag ska kunna uppvisa samma omfattning av CSR arbete som ett större bolag med omsättning på flera miljarder?

Med en utvärderingsmodell där CSR-bedömning blir utslagsgivande blir det praktiskt taget omöjligt att vinna mot en stor aktör trots att lägst anbudspris lämnas. Detta blir konkurrenshämmande och uteslutande snarare än motsatsen, vilket inte borde ligga i linje med upphandlingslagstiftningens syfte.

Hur ser ni på detta?

Jonas

Publicerad 28 december 2017

Hej,

Så som du konstaterar är ett av upphandlingsreglernas syften att ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedel, men också att främja den fria rörligheten och olika samhälleliga mål, såsom socialt ansvarstagande.

Så vitt vi kan utläsa av frågan kan det aktuella kravet på CSR-arbete antingen vara ett så kallat kvalificeringskrav på leverantörerna eller ett tilldelningskriterium. Hur kravet är ställt får bedömas för att avgöra om det strider mot de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Generellt sett gäller följande. Ett kvalificeringskrav handlar om att leverantörer ska ha tillräckliga resurser och kapacitet för att kunna utföra det uppdrag som upphandlas. Huvudregeln är att de krav som en upphandlande myndighet ställer måste vara kopplade till varan eller tjänsten som upphandlas. Enligt proportionalitetsprincipen ska den upphandlande myndigheten inte ställa andra eller högre krav än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med kraven. Ett krav som rör CSR-arbete måste således bedömas utifrån dess syfte i det enskilda fallet och utifrån vad som är föremålet för upphandlingen för att bedöma det är ett ändamålsenligt krav.

När det gäller tilldelningskriterier, det vill säga kriterier som ligger till grund för att identifiera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, ska dessa kriterier ha anknytning till det som ska anskaffas och ska som huvudregel viktas inbördes. En utvärderingsmodell ska innehålla tydliga uppgifter om hur anbudsgivarna ska beskriva till exempel upplägg och genomförande för att anbuden ska kunna ges ett mervärde. Otydliga uppgifter riskerar att öppna för godtyckliga bedömningar och då kan upphandlingen strida mot principerna om öppenhet och likabehandling.

Vänliga hälsningar

Charlotta

02 januari 2018 (Uppdaterat 22 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.