Start

Är det tillåtet att kräva betalning för att få tillgång till upphandlingsdokument?

Publicerad 10 januari 2018
Får en upphandlande myndighet kräva att leverantörer på egen hand ska köpa dokument av tredje part (exempelvis ett standarddokument utgivet av en privat aktör), för att tillgodogöra sig informationen i upphandlingsdokumenten?

Dokumentet ifråga "ingår" alltså i upphandlingsdokumenten men bifogas ej kostnadsfritt till alla leverantörer, vilket jag menar strider mot LOU 10:7, som stadgar "Den upphandlande myndigheten ska vid annonsering om upphandling, förhandsannonsering och annonsering om projekttävling med elektroniska medel ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen publiceras."

Vid begäran om att bifoga dokumentet till övriga upphandlingsdokument blir svaret nej, och det lämnas ingen motivering till varför leverantör på egen hand ska köpa det.

Nisse

Publicerad 10 januari 2018

Hej,

Precis som du nämner ska den upphandlande myndigheten vid annonseringen av en upphandling ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten.

Med upphandlingsdokument avses varje dokument som en upphandlande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen. Enligt direktivet avses med upphandlingsdokument alla dokument som utarbetas av den upphandlande myndigheten eller som den upphandlande myndigheten hänvisar till för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen eller förfarandet, inbegripet meddelanden om upphandling, förhandsmeddelanden som används som anbudsinfordran, tekniska specifikationer, det beskrivande dokumentet, förslag till kontraktsvillkor, format för de handlingar som ska lämnas in av anbudssökande och anbudsgivare, upplysningar om allmänt tillämpliga skyldigheter samt eventuella kompletterande dokument.

Om sådana standarder som du beskriver är att räkna som ett upphandlingsdokument är oklart och har mig veterligen inte prövats i domstol. Att döma av formuleringen i den hänvisade artikeln i direktivet går det i vart fall att tolka det som att det har varit lagstiftarens intention att definitionen ska tolkas brett.

Vidare går det att ifrågasätta om en sådan hänvisning som du beskriver i ditt exempel är förenlig med öppenhetsprincipen. För att vara mer transparent hade den upphandlande myndigheten exempelvis kunnat lyfta ur de kriterier som följer av den aktuella standarden, och som är relevanta i den aktuella upphandlingen, och ange dessa direkt i upphandlingsdokumenten.

Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte bistå i en bedömning om skrivningen är förenlig med upphandlingslagstiftningen i det enskilda fallet. Är ni i behov av råd i det enskilda fallet rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

Om ni anser att en upphandling strider mot upphandlingslagstiftningen och ni anser er ha lidit eller att ni kommer kunna lida skada på grund av detta kan ni begära att en förvaltningsdomstol överprövar upphandlingen.

Läs mer
Läs mer om överprövning av en upphandling på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 10 kap. 7 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - Den upphandlande myndigheten ska vid annonsering om upphandling med elektroniska medel ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen publiceras
  • 1 kap. 23 § LOU - med upphandlingsdokument avses varje dokument som en upphandlande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen
  • artikel 2 punkten 13 i LOU-direktivet - med upphandlingsdokument avses alla dokument som utarbetas av den upphandlande myndigheten eller som den upphandlande myndigheten hänvisar till för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen
Uppdaterad: den 17 januari 2020.

Med vänliga hälsningar,

Linnea

12 januari 2018 (Uppdaterat 24 februari 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.