Start

Vad gäller vid egenförsäkran av uteslutningsgrunden oriktiga uppgifter?

Publicerad 11 januari 2018
I en av ESPD-frågorna står (efter min LOU-anpassning av språket) följande:

”Oriktiga uppgifter, undanhållande av information, avsaknad av kompletterande dokument och tillägnande av konfidentiell information i denna upphandling
Har anbudsgivaren befunnit sig i någon av följande situationer, i detta upphandlingsförfarande:

a) Denne har i allvarlig omfattning lämnat oriktiga uppgifter om den information som kan begäras för kontroll av skäl för uteslutning,
b) undanhållit sådan information,
c) inte lämnat de kompletterande dokument (bevis) som Kammarkollegiet begär in, eller (…)”

Skrivningen motsvaras av 13:3 p. 8 LOU. Paragrafen är ju i formuleringen riktad till UM, dvs UM har rätt att utesluta anbudsgivare under vissa omständigheter som föreligger i aktuell upphandling. I ESPD-formuläret (som även integrerats i vårt upphandlingsverktyg), är frågorna i sin formulering istället riktad till anbudsgivare: De ska egenförsäkra att ovan omständigheter inte är för handen. Problemet är att ingen av dessa omständigheter KAN egenförsäkras, AG har ju på detta stadium inte lämnat in de kompletterande dokumenten, i aktuell upphandling!?

Viktor

Publicerad 11 januari 2018

Hej,

Som bekant är det ESPD-förordningens standardformulär (se sida 14) som ska ligga till grund för utformningen av ett ESPD-formulär, se vidare i vår vägledning ESPD-systemet sidorna 19 och 26. För att bättre förstå utformningen av den aktuella uteslutningsgrunden måste man därför söka stöd i standardformulärets formuleringarDär uttrycks motsvarande bestämmelse på följande sätt:

Kan den ekonomiska aktören bekräfta att
a) denne inte i allvarlig omfattning har lämnat oriktiga uppgifter för kontroll av uteslutningsgrunderna- eller urvalskriterierna
[kvalificeringskrav],
b) att denne inte har undanhållit information
c) denne, utan dröjsmål, kan förete de styrkande handlingar som krävs av den upphandlande myndigheten/.../


Angående a) och b)
Enligt Upphandlingsmyndighetens uppfattning omfattar punkterna a) och b) såväl situationer där en leverantör undanhållit eller lämnat oriktiga uppgifter i sina bevis som i sin egenförsäkran. Detta innebär att en leverantör mycket väl kan intyga att den information den lämnat i sin egenförsäkran är korrekt och att den inte utelämnat någon information i den. Måhända kan en försäkran där man försäkrar att den försäkran man just lämnat är korrekt upplevas som överflödig men så är standardformuläret utformat. Med Upphandlingsmyndighetens tolkning föreligger ingen kronologisk problematik.

Om man jämför standardformulärets formulering med den av dig citerade formulering kan man konstatera att hänvisningen till kvalificeringskrav saknas under punkten a). Det bör åtgärdas.

Angående c)
Som du ser är formulering i standardformuläret framåtblickande. Om punkten c) i den av dig citerade formulering ändras så att den motsvarar standardformulärets formulering kommer din kronologiska problematik att försvinna även avseende denna punkt.

Med vänlig hälsning,

Robin

12 januari 2018 (Uppdaterat 02 februari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.