Start

Får man utvärdera referenser?

Publicerad 04 januari 2018
Får man utvärdera referenser i en offentlig upphandling, om ja vad är det man ska tänka på?

Fanny

Publicerad 04 januari 2018

Hej Fanny,

Utvärdera referenser är tillåtet om tjänstens resultat beror på personalens individuella kompetens
Svaret på din fråga beror på om personalen som ska utföra den upphandlade tjänsten kan påverka resultatet vid kontraktets fullgörande på ett betydande sätt. Annorlunda uttryckt innebär det att det kan vara tillåtet att utvärdera referenser för tjänster vars utförande och resultat till övervägande del beror på personalens individuella kompetens.

I EU-domstolens dom i mål C-532/06 Lianakis konstaterade domstolen att omständigheter som huvudsakligen är hänförliga till leverantörens allmänna förmåga att utföra uppdraget på ett bra sätt inte får vara föremål för utvärdering eftersom sådana omständigheter är hänförliga till kvalificeringen av leverantörerna. Under utvärderingen bedöms sådant som utgör mervärden i anbudet, det vill säga hur anbudsgivaren avser att utföra just det uppdrag som upphandlingen gäller och alltså inte leverantörens allmänna förmåga att utföra uppdraget.

Detta innebär dock inte att utvärdering av referenser aldrig är tillåtet. Det är möjligt att utvärdera kvalifikationer och erfarenheter hos den personal som utses att verkställa kontraktet om kvaliteten på den personal som utsetts på ett betydande sätt kan påverka nivån på kontraktets fullgörande. Av EU-domstolens dom i mål C-601/13 Ambisig framgår att kvaliteten på fullgörandet av ett kontrakt kan på ett avgörande sätt vara beroende av vilka yrkesmässiga förtjänster de personer som ska fullgöra kontraktet har och att detta gäller i synnerhet om kontraktsföremålet utgörs av tillhandahållande av intellektuella tjänster.

I domen utpekas intellektuella tjänster som ett område där kvaliteten hos personalen kan ligga till grund för tilldelningskriterier. Tilldelningskriterier kan alltså omfatta kvaliteten hos leverantörens personal även vid andra typer av tjänster än intellektuella tjänster.

En fråga som berör definitionen av intellektuella tjänster har tidigare ställts i vår Frågeportal, du kan läsa inlägget Går det att använda kompetens och erfarenhet som tilldelningskriterium vid upphandling?.

I sammanhanget kan Kammarrättens i Stockholms dom i mål nr 1047–18 nämnas. Enligt domstolen får utvärdering av referenser ske så länge dessa är ägnade att identifiera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och möjligheten att använda leverantörers referenser som tilldelningskriterium är inte begränsad till upphandlingar av intellektuella tjänster. Var gränsen går för när det anses tillåtet får dock betraktas oklart.

Tilldelningskriterier ska alltid ha anknytning till det som anskaffas
För att ett tilldelningskriterium avseende kvaliteten hos leverantörens personal ska godtas kan det tänkas att det måste finnas nära koppling mellan den kvalitet som utvärderas och de mervärden denna kvalitet medför vid utförandet av kontraktet. Utan en nära koppling kan det annars vara svårt att bedöma om personalen som utvärderas på ett betydande sätt kan påverka nivån på kontraktets fullgörande. Hur pass stark koppling som krävs är dessvärre inte helt klart och en bedömning får göras i varje enskilt fall.

Sammanfattningsvis är utvärdering av tidigare referenser tillåtet om de på ett betydande sätt påverkar kontraktets utförande och är avgörande för bedömningen av anbudens kvalitetsnivå. Saknas en sådan koppling kan referenser inte bli föremål för utvärdering utan ska hänföras till kvalificeringen av leverantören.

Källhänvisningar
artikel 67.2 b i LOU-direktivet – det är möjligt att utvärdera kvalifikationer och erfarenheter hos den personal som utses att verkställa kontraktet om kvaliteten på den personal som utsetts på ett betydande sätt kan påverka nivån på kontraktets fullgörande.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

08 januari 2018 (Uppdaterat 27 september 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.