Start

Hur bör vi kontrollera om leverantören är på obestånd?

Hej!

Har ni några rekommendationer gällande hur en myndighet bör kontrollera att en leverantör inte är på obestånd? Finns någon praxis för vad som kontrolleras? Om ja, finns gränsvärden för vad som kan kravställas?

Hälsningar
Anders

Anders O

Publicerad 18 januari 2018

Hej Anders,

Det finns tre möjligheter som kan användas var för sig eller i kombination.

Frivillig uteslutningsgrund
En upphandlande myndighet får begära att en leverantör lämnar in ett intyg som har utfärdats av en behörig myndighet i den berörda staten och som visar att det inte finns omständigheter som enligt 13 kap. 3 § punkten 2 lagen om offentlig upphandling (LOU) utgör skäl för att utesluta leverantören från att delta i upphandlingen. Av den hänvisade punkten framgår att en leverantör får uteslutas från att delta i upphandlingen om leverantören är i konkurs eller är föremål för insolvens- eller likvidationsförfaranden, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer, har avbrutit sin näringsverksamhet eller befinner sig i en motsvarande situation till följd av ett liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar.

För att läsa om vilka bevis ni kan kräva av leverantören avseende denna frivilliga uteslutningsgrund se vår vägledning avseende ESPD-systemet, s. 32–33.

Kvalificeringskrav
En upphandlande myndighet ställa krav på att leverantören ska ha en viss ekonomisk och finansiell ställning för att säkerställa att leverantören har en tillräckligt god ekonomi för att utföra uppdraget. Mig veterligen är det inte prövat i domstol om ett kvalificeringskrav om att leverantören inte ska vara på obestånd kan ställas. Vilken utredning som i första hand får begäras för att uppfylla ett kvalificeringskrav avseende ekonomisk och finansiell ställning framgår av 15 kap. 10 § LOU.

Villkor för fullgörande av kontraktet
Ett annat alternativ är att i upphandlingsdokumenten ange ett kontraktsvillkor där det framgår att den upphandlande myndigheten har rätt att säga upp alternativt häva avtalet om leverantören hamnar på obestånd.

  • Källhänvisningar
    15 kap. 8 § lag (20156:1145) om offentlig upphandling (LOU) - en upphandlande myndighet får begära att en leverantör lämnar in ett intyg som har utfärdats av en behörig myndighet i den berörda staten och som visar att det inte finns omständigheter som enligt 13 kap. 2 § och 3 § punkten 2 LOU
  • 14 kap. 1 och 3–4 §§ LOU - en upphandlande myndighet ställa krav på att leverantören ska ha en viss ekonomisk och finansiell ställning för att säkerställa att leverantören har en tillräckligt god ekonomi för att utföra uppdraget.
Uppdaterad: den 24 januari 2020

Med vänlig hälsning

Gustav

19 januari 2018 (Uppdaterat 24 juni 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.