Start

Hur definieras små- och medelstora företag (SMF)?

Hej, jag har en fråga om definitionen av SMF. Vi är ett fristående bolag inom en koncern. Inom vårt fristående bolag (med eget organisationsnummer) är vi mindre än 250 anställda medans koncernen (utländskt huvudkontor och ägarskap) innebär upp till 10 000 anställda. Hur klassas vi utifrån SMF?

Peter

Publicerad 23 januari 2018

Hej,

Små- och medelstora företag (SMF:s) (eng. Small and Medium Enterprises – SME’s) definieras med beaktande dels av företagets antal anställda, dels av företagets nettoomsättning alternativt balansomslutning. Definitionen följer av Kommissionens rekommendation om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag.
  • Med medelstora företag avses företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner EUR.
  • Med små företag avses företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner EUR.
  • Med mikroföretag avses företag med färre än 10 anställda och en årsomsättning (det belopp som tas under en viss period) eller balansomslutning (en deklaration över ett företags tillgångar och skulder) som understiger två miljoner EUR.
För att ett företag ska definieras som en viss typ av företag behöver kriterierna enligt ovan vara uppfyllda.

Under vissa förutsättningar ska ett företag räkna med uppgifter från andra företag inom koncernen vid beräkningen av personalstyrka och de finansiella beloppen. För att avgöra om detta behövs måste man först fastställa om det aktuella företaget är ett fristående företag, ett partnerföretag eller ett anknutet företag. En mall för hur en sådan beräkning ska göras finns i Kommissionens användarhandbok. Ett företag som ingår i en koncern är i många fall att räkna som ett anknutet företag. Det anknutna företagets alla uppgifter måste läggas till ditt företags uppgifter för att fastställa om du uppfyller kraven på personalstyrka och finansiella gränsvärden i definitionen av små och medelstora företag.

Läs mer
Du kan läsa mer om små- och medelstora företag och hur de definieras på vår webbplats. Se även Kommissionens sammanfattning av sin egen rekommendation om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag.

Med vänliga hälsningar,

Linnea

23 januari 2018 (Uppdaterat 10 februari 2021)

Hej jag undrar om en aktiebolags firma med 4 anställda
med en årsomsättning på 4 milj. kan sägas vara ett småföretag.

Bengt

07 februari 2021

Hej Bengt,

Inledningsvis vill vi informera om att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall, vi bistår däremot gärna med generell vägledning.

SME frågeformulär 
Utöver den information som min kollega redogjorde för ovan finns ett interaktivt frågeformulär på europeiska kommissionens hemsida som ni kan använda för att uppskatta om ni omfattas av SME-definitionen.

Om ni har frågor som kvarstår efter formuläret så kan ni kontakta europeiska kommission för att få ytterligare vägledning kring SME-definitionen. Deras mailadress är: GROW-SME-DEFINITION@ec.europa.eu

SME-definition i förhållande till offentlig upphandling
En upphandlande organisation får varken gynna eller missgynna ett företag på grund av dess storlek, enligt de grundläggande principerna. Du får vid upphandling alltså inte heller särbehandla de mindre företagen, så att dessa kan komma att gynnas i förhållande till andra aktörer på marknaden. Alla leverantörer oavsett storlek ska få lika goda förutsättningar att delta i offentliga upphandlingar.

Med vänlig hälsning,

Josefine

Jurist

10 februari 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.