Start

Kan ett tilldelningsbeslut vara bindande för den upphandlande myndigheten?

Publicerad 24 januari 2018
Hej,

Vi har upptäckt ett misstag i anbudsutvärderingen. Dessvärre har vi redan skickat ut tilldelningsbeslut till alla anbudsgivare. Har vi ingått avtal med den vinnande leverantören, eller kan vi rätta till vårt misstag genom att ompröva tilldelningsbeslutet och skicka ut ett nytt?

/Anders

Anders

Publicerad 24 januari 2018

Hej Anders,

Avtalsrättslig bundenhet för den upphandlande myndigheten i förhållande till den vinnande leverantören uppstår vanligen inte genom underrättelse om tilldelningsbeslut. Detta då den upphandlande myndigheten vanligen anger att en avtalsspärr ska iakttas innan avtal kan tecknas. Dock kan avtalsrättslig bundenhet uppstå genom underrättelsen om tilldelningsbeslutet. Eventuell avtalsrättslig bundenhet beror på hur den upphandlande myndigheten formulerar upphandlingsdokumenten och tilldelningsbeslutet.

För att undvika att avtalsrättslig bundenhet uppstår i förhållande till en viss leverantör innan upphandlingen är avslutad bör myndigheten ange att avtal sluts genom att avtalet tecknas skriftligen efter att avtalsspärren löpt ut.

Uppstår inte avtalsrättslig bundenhet får en upphandlande myndighet ompröva tilldelningsbeslutet om det föreligger ett sakligt godtagbart skäl och det får inte vara godtyckligt (se till exempel RÅ 2008 ref. 35 och RÅ 2009 ref. 43). Ett sådant skäl kan exempelvis vara att den upphandlande myndigheten av misstag har missat information i ett anbud som påverkar tilldelningsbeslutet.

Ett tilldelningsbeslut är inte ett förvaltningsrättsligt gynnande beslut vilket innebär att beslutet utan förvaltningsrättsligt hinder kan omprövas eller rättas (se till exempel Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 19591–10).

Läs mer
Läs mer om civilrättslig bundenhet av tilldelningsbeslut i inlägget Är anbud respektive tilldelningsbeslut bindande? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
prop. 2015/16:195 s. 1059 med hänvisningar - Avtalsrättslig bundenhet för den upphandlande myndigheten i förhållande till den vinnande leverantören uppstår vanligen inte genom underrättelse om tilldelningsbeslut, men det kan uppstå under vissa förutsättningar.

Med vänlig hälsning,

Gustav

24 januari 2018 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Hej!
När har man rätt till omprövning om man har reglerat ett förlikningsavtal?

Tack på förhand Åke

Åke Frelin

23 oktober 2018

Hej Åke,

Vi är osäkra på vad du avser med din frågeställning. Av din fråga framgår inte vad du avser med omprövning och inte heller vad det beskrivna förlikningsavtalet innehåller. Nedan utgår vi ifrån att du med omprövning avser den upphandlande myndighetens möjlighet att ompröva ett tilldelningsbeslut. Dessutom utgår vi ifrån att förlikningsavtalet reglerar myndighetens nämnda möjlighet.

Om ett förlikningsavtal har träffats innebär det att parterna har kommit överens om hur en tvistig fråga ska hanteras mellan parterna. Det är vanligt förekommande att ett sådant avtal också innebär att parterna är överens om att frågan inte ska avgöras av till exempel en domstol. Vi har svårt att förstå varför en omprövning av ett tilldelningsbeslut ska göras om ett förlikningsavtal träffats om tilldelningsbeslutet i fråga (om inte omprövningen är en del av innehållet i förlikningsavtalet).

En upphandlande myndighet kan inte civilrättsligt avtala bort rättigheter och skyldigheter som följer av tvingande bestämmelser i lag. Det innebär exempelvis att en upphandlande myndighet kan tillämpa en bestämmelse i LOU i strid med ett civilrättsligt avtal om samma sak. Skulle den upphandlande myndigheten agera i strid med ett avtal kan det få konsekvenser för den upphandlande myndigheten. Bland annat kan en skadelidande avtalspart begära skadestånd för avtalsbrottet.

Du får gärna förtydliga din frågeställning om du inte fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Mattias

26 oktober 2018 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.