Start

Hur ska man tolka bestämmelsen om högsta möjliga omsättningskrav vid ramavtal?

Hej,

I en ramavtalsupphandling har upphandlande myndighet ställt krav på att leverantörerna ska under de två senaste avslutade och fastställda räkenskapsåren ha uppnått en årlig årsomsättning om lägst 15 MSEK per år.

Anbud får lämnas på ett eller flera anbudsområden. Volymerna för tjänsterna är beräknat enligt följande:

Anbudsområde A1: ca 2-3 MSEK per år
Anbudsområde A2: ca 2-3 MSEK per år
Anbudsområde A3: ca 2-3 MSEK per år
Anbudsområde A4: ca 2-3 MSEK per år
Anbudsområde B: ca 7-10 MSEK per år

Avtalstiden är 2 år med möjlighet till förlängning i 2 år. Nya avrop kommer göras och upphandlade myndighets ambition är att ingå ramavtal med sex leverantörer inom varje område.

Jag undrar om det är förenligt med LOU att ställa krav på årsomsättning vid upphandling av ramavtal där upphandlande myndighet inte kan garantera några volymer för tjänsterna.

Niga Hamasor

Publicerad 28 januari 2018

Hej Niga,

Generellt sett finns inget hinder mot att krav på omsättning ställs i upphandlingar avseende ramavtal så länge kravet är förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Ett krav på minsta omsättning får inte bestämmas till ett belopp som är mer än två gånger så högt som det uppskattade värdet av upphandlingen, om det inte finns särskilda skäl med hänsyn till byggentreprenadernas, tjänsternas eller varornas art.

Om ett kontrakt som grundas på ett ramavtal ska tilldelas efter en förnyad konkurrensutsättning ska det uppskattade kontraktsvärdet, som styr hur stort omsättningskravet får vara, beräknas på grundval av den förväntade största storleken på de kontrakt som ska fullgöras samtidigt eller, om den uppgiften inte är känd, på grundval av ramavtalets uppskattade värde.

Värdet av ett ramavtal ska uppskattas till det högsta sammanlagda värdet av samtliga kontrakt som planeras inom ramen för ramavtalet under löptiden.

Begränsningen i möjligheten att uppställa ett omsättningskrav är motiverad av hänsyn till små och medelstora företags möjlighet att delta i offentliga upphandlingar. Omsättningskrav får inte heller ställas om det inte står i proportion till kontraktsföremålet.

Bestämmelsen om beräkningen av omsättningskravets maximala storlek vid upphandling av ramavtal där alla villkor inte är fastställda skulle kunna tolkas som att högsta möjliga omsättning ska beräknas utifrån det totala värdet under ett ramavtals hela löptid. Observer dock att ett omsättningskrav som beräknas på det sättet ändå kan komma att anses strida mot proportionalitetsprincipen vid en prövning i det enskilda fallet.

Upphandlingsmyndigheten har inte tagit ställning i frågan om hur bestämmelsen ska tolkas utan det är något som får avgöras i rättstillämpningen.

Läs mer
Läs inlägget Hur beräknas omsättningskrav? i vår Frågeportal för ett liknande resonemang om beräkningen av omsättningskrav.

Källhänvisningar
  • 14 kap. 4 § första stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - begränsning av omsättningskravets storlek
  • 14 kap. 4 § fjärde stycket LOU - uppskattningen av omsättningskravets maximala storlek vid upphandling av ramavtal där alla villkor inte är fastställda
  • 5 kap. 14 § LOU - beräkningen av värdet av ett ramavtal
  • beaktandesats 83 i LOU-direktivet - begränsningen i möjligheten att uppställa ett omsättningskrav är motiverad av hänsyn till små och medelstora företags möjlighet att delta i offentliga upphandlingar
  • Arrowsmith, Sue, The law of Public and Utilities Procurement, 3 uppl., s. 1193–1194 samt Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 883-890-21 - ett omsättningskrav beräknat enligt 14 kap. 4 § LOU kan ändå anses oproportionerligt i det enskilda fallet.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

30 januari 2018 (Uppdaterat 11 oktober 2021)

Hur tolkas värdet när det finns möjlighet till förlängning? T.ex. 2 + 2 år?
Ska värdet beräknas på 2 år eller på 4 år?

Jonas Viberg

10 februari 2021

Hej Jonas,

Som vi skrivit i svaret ovan får ett krav på minsta omsättning inte bestämmas till ett belopp som är mer än två gånger så högt som det uppskattade värdet av upphandlingen, om det inte finns särskilda skäl med hänsyn till byggentreprenadernas, tjänsternas eller varornas art.

Det framgår inte av din fråga om avtalet avser ett kontrakt eller ett ramavtal. Om det rör sig om ett ramavtal där kontrakt tilldelas med förnyad konkurrensutsättning ska det högsta värdet på omsättningen i första hand beräknas utifrån den förväntade största storleken på de kontrakt som ska fullgöras samtidigt. Om den uppgiften inte är känd, eller om kontrakt tilldelas enlig en fördelningsnyckel, ska beräkningen göras utifrån ramavtalets uppskattade värde. Värdet av ett ramavtal ska uppskattas till det högsta sammanlagda värdet av samtliga kontrakt som planeras inom ramen för ramavtalet under löptiden.

Sammanfattningsvis innebär detta att under förutsättning att avtalet inte avser ett ramavtal där tilldelning ska ske efter en förnyad konkurrensutsättning så ska options- och förlängningsklausuler beaktas i värdeberäkningen som om de har utnyttjats. Värdet ska alltså beräknas som att avtalet löper i 4 år i ditt exempel.

Notera att alla krav och villkor som ställs i en upphandling ska vara proportionerliga vilket innebär att ett omsättningskrav kan bedömas vara oproportionerligt i det enskilda fallet, trots att omsättningskravet beräknats enligt 14 kap. 4 § LOU.

Källhänvisningar
  • 14 kap. 4 § fjärde stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - uppskattningen av omsättningskravets maximala storlek vid upphandling av ramavtal där alla villkor inte är fastställda
  • 5 kap. 14 § LOU - beräkningen av värdet av ett ramavtal
  • 19 kap. 8 § LOU – beräkningen av värdet av en upphandling vid upphandling enligt 19 kap. LOU
  • 14 kap. 1 § andra stycket LOU – alla krav ska ha anknytning till det som ska anskaffas och stå i proportion till detta.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

12 februari 2021 (Uppdaterat 11 oktober 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.