Start

Får upphandlande myndighet hyra utrustning av en leverantör och sedan köpa den av samma leverantör?

Publicerad 01 februari 2018
Vad gäller inför en upphandling avseende kontakter mellan upphandlande myndighet och leverantör som avser att svara på upphandlingen.
Om en myndighet i ett första skede ska hyra en utrustning som i ett senare skede kommer att upphandlas. Kan samma leverantör hyra ut och sedan lämna anbud i en upphandling på samma utrustning?

Maria Bergström

Publicerad 01 februari 2018

Hej,

Som utgångspunkt finns det ingenting som hindrar en leverantör från att leverera till en upphandlande myndighet flera gånger. Detta gäller oavsett om det gäller samma typ av varor eller tjänster och oavsett hur nära i tiden dessa upphandlingar görs. Däremot kan en sådan situation aktualisera ett antal andra frågor. Nedan redogör jag för några av dessa.

Kontakt mellan den upphandlande myndigheten och potentiella anbudsgivare inför en upphandling är en utmärkt metod för att myndigheten ska få bättre kännedom om det som ska upphandlas och förutsättningarna på den aktuella marknaden. Upphandlande myndigheter både får och bör med andra ord prata med leverantörer inför en upphandling. Det utgör grunden för ett väl fungerande samarbete under avtalstiden och minskar dessutom risken för missförstånd vilket ofta leder till fler kvalificerade och bättre anbud. Dialogen ska givetvis genomföras på ett öppet och likabehandlande sätt genom att ge samma information till alla leverantörer och dokumentera kontakterna.

Läs mer om tidig dialog på vår webbplats.

I sammanhanget kan noteras att en befintlig leverantör i vissa fall kan bedömas få vissa otillbörliga fördelar av att leverera eller ha levererat till myndigheten. Se bland annat inlägget Får man beakta kostnader som uppstår i samband med byte av leverantör vid en utvärdering? i vår Frågeportal, som behandlar en av de frågeställningar som kan uppkomma då en befintlig leverantör ska lämna anbud i en ny upphandling hos samma upphandlande myndighet.

En annan anslutande fråga är frågan om jäv, mer precist så kallat konsultjäv. Av omständighetens i din fråga framgår det inte om detta kan bli aktuell i ditt exempel, men risken för konsultjäv uppkommer då en leverantör medverkar i förberedelserna inför en upphandling och därefter även vill delta som anbudsgivare i samma upphandling.

Sammanfattningsvis är det möjligt för en leverantör att delta både som konsult i förberedelsefasen och som anbudsgivare i upphandlingsfasen, så länge den upphandlande myndigheten ansvara för att försöka eliminera leverantörens konkurrensfördel.

Läs gärna mer om att förebygga jäv i vår vägledning Korruption i offentlig upphandling - vad är det och hur kan det förebyggas? (se särskilt s. 24 f.).

Avslutningsvis kan konstateras att en upphandling givetvis inte får utformas så att en viss leverantör ska tilldelas kontraktet, exempelvis genom att den upphandlande myndigheten medvetet utformar kraven i förfrågningsunderlaget så att enbart en viss leverantör kommer att uppfylla dem. Ett sådant tillvägagångssätt skulle undergräva de grundläggande syftena med upphandlingslagstiftningen.

Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

02 februari 2018 (Uppdaterat 22 juni 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.