Start

Kan brott mot arbetsmiljölagen utgöra allvarligt fel i yrkesutövningen och grund för uteslutning?

Publicerad 13 februari 2018
I 13 kap. 3 § 3 står följande
En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om myndigheten kan visa att leverantören gjort sig skyldig till något allvarligt fel i yrkesutövningen som gör att leverantörens redbarhet kan ifrågasättas,

Vad kan ni berätta om denna skrivning? Finns det några exempel på vad som kan vara allvarligt fel i yrkesutövningen? Hur allvarligt ska felet vara för att det ska anses vara allvarligt? Kan exempelvis brott mot Arbetsmiljölagen vara allvarligt fel i yrkesutövningen?

Nils-Erik

Publicerad 13 februari 2018

Hej Nils-Erik,

Precis som du nämner följer det av 13 kap. 3 § punkten 3 lagen om offentlig upphandling (LOU) att en upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om myndigheten kan visa att leverantören gjort sig skyldig till något allvarligt fel i yrkesutövningen som gör att leverantörens redbarhet kan ifrågasättas.

Uteslutningsgrunden allvarligt fel i yrkesutövningen är frivillig för den upphandlande myndigheten att använda. En upphandlande myndighet kan med andra ord avstå från att utesluta en leverantör som exempelvis gjort sig skyldig till något allvarligt fel i yrkesutövningen. Vidare kan nämnas att det är den upphandlande myndigheten som har bevisbördan för att visa att leverantören omfattas av någon uteslutningsgrund.

Allvarligt fel i yrkesutövningen kan omfatta alla felaktiga ageranden som inverkar på leverantörens trovärdighet i professionellt avseende. Av litteraturen följer att begreppet typiskt sett omfattar olika typer av lag- och regelöverträdelser som inte är straffrättsligt sanktionerade. Begreppet syftar vanligtvis på ett agerande från den aktuella leverantören som tyder på att denne har en felaktig avsikt eller har varit vårdslös i viss omfattning.

Det går inte att fastslå hur allvarligt ett fel i yrkesutövningen måste vara för att leda till uteslutning. Dock kan sägas att de omständigheter som kan medföra uteslutning av en leverantör ska vara relevanta för upphandlingen och stå i proportion till uteslutningen.

Som exempel på ageranden som bedömts som allvarliga fel i yrkesutövningen i domstol kan nämnas en leverantör som tömt matavfall på ett felaktigt sätt samt kört transporter med betydande överlast vid ett flertal tillfällen. Ett annat exempel är då leverantören överdebiterat en upphandlande myndighet med en betydande summa i en tidigare upphandling. I ett annat mål uteslöts en leverantör då denne gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen genom att inte ha betalat sina skatter och avgifter.

Mig veterligen har frågan huruvida handlande i strid med arbetsmiljölagen kan utgöra allvarligt fel i yrkesutövningen inte prövats i domstol. Mot bakgrund av vad som anförts i av EU-domstolen och i den juridiska litteraturen kan det inte uteslutas att en sådan tolkning skulle vara möjlig.

Leverantörens rätt att yttra sig och självsanering
Avslutningsvis kan även nämnas att en leverantör som enligt den upphandlande myndigheten omfattas av någon av uteslutningsgrunderna har rätt att dels yttra sig över omständigheterna, dels visa sig tillförlitlig genom så kallad självsanering (kallas även self-cleaning).

Läs mer
Läs mer i inläggen Vad krävs för att utesluta en leverantör på grund av allvarliga brister i tidigare fullgörande? och Kan man tillämpa de frivilliga uteslutningsgrunderna utan att det anges i upphandlingsdokumenten? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • EU-domstolens dom i målet C-465/11 Forposta - allvarligt fel i yrkesutövningen kan omfatta alla felaktiga ageranden som inverkar på leverantörens trovärdighet i professionellt avseende
  • RÅ 2010 ref. 79 och EU-domstolens dom i målet C-213/07Michaniki - de omständigheter som kan medföra uteslutning av en leverantör ska vara relevanta för upphandlingen och stå i proportion till uteslutningen
  • Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3484–12 - leverantör som tömt matavfall på ett felaktigt sätt samt kört transporter med betydande överlast vid ett flertal tillfällen har bedömts vara allvarligt fel i yrkesutövningen
  • Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 982–13 - leverantören överdebiterat en upphandlande myndighet med en betydande summa i en tidigare upphandling har bedömts vara allvarligt fel i yrkesutövningen
  • HFD 2013 ref. 61 - en leverantör uteslöts då denne gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen genom att inte ha betalat sina skatter och avgifter
  • 13 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och Kammarrätten i Göteborg dom i mål nr 2375–18 - leverantörens rätt att yttra sig
  •  13 kap. 5 § LOU - en leverantör ska inte uteslutas om denne vidtagit självsanerande åtgärder.
Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

14 februari 2018 (Uppdaterat 28 februari 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.