Start

Går det att avropa från andra ramavtal inom samma koncern?

Publicerad 14 februari 2018
Hej,

vi är ett kommunalt bostadsbolag som har ett systerbolag. Vi säljer våra interna tjänster till detta systerbolag i form av projektledning, förvaltare, drift etc. Vid utförande av arbete åt systerbolag förekommer att vi måste beställa externa varor/tjänster/entreprenader. Min fråga är om vi kan nyttja våra egna upphandlade ramavtal för detta eller måste vi upphandla detta behov åt vårat systerbolag?

Sara

Publicerad 14 februari 2018

Hej Sara,

Om det är ni som ska göra anskaffningen för att kunna fullgöra uppdraget bör ni använda era egna ramavtal. Om anskaffningen däremot är ämnad för att direkt tillgodose systerbolagets behov ska anskaffningen som utgångspunkt konkurrensutsättas av systerbolaget, eller avropas från ett ramavtal där systerbolaget är identifierad i den avropsberättigade kretsen.

Om det kommunala bolaget använder sitt egna ramavtal för att tillgodose systerbolagets behov kan det vara möjligt för systerbolaget att tillgodogöra sig varorna/tjänsterna/entreprenaderna genom horisontell intern upphandling. Horisontell intern upphandling mellan dotterbolag och vilka de yttre ramarna för sådana köp är regleras i 3 kap. 15 § LOU. En förutsättning för tillämpningen av bestämmelsen är att både det kommunala bolaget och systerbolaget kontrolleras av samma upphandlande myndighet.

Läs mer om horisontell intern upphandling i inlägget Behövs upphandling mellan två bolag i samma koncern i vår Frågeportal.

Det ska även tilläggas att en upphandlande myndighet inte får tillämpa ett ramavtal på ett otillbörligt sätt som förhindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen. Exakt vad som skulle kunna utgöra en otillbörlig tillämpning av ett ramavtal är oklart, men om exempelvis avropsvolymen från ramavtalet ökar betydligt för att tillgodose systerbolagets behov kan det innebära att ramavtalets leverantörer otillbörligt gynnas i förhållande till deras konkurrenter

Läs mer
Läs mer om hur ramavtal har tillämpats för att tillgodose behov inom en koncern i Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 439–15 samt Förvaltningsrätten i Umeås dom i mål nr 471-15.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 963 - en förutsättning för tillämpningen av bestämmelsen är att både det kommunala bolaget och systerbolaget kontrolleras av samma upphandlande myndighet
  • beaktandesats 61 i LOU-direktivet - en upphandlande myndighet inte får tillämpa ett ramavtal på ett otillbörligt sätt som förhindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

15 februari 2018 (Uppdaterat 30 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.