Start

Behövs upphandling mellan två bolag i samma koncern?

Publicerad 20 mars 2017
Vi är ett VA-bolag som ägs av två kommuner. Samma ägarförhållande gäller också för ett renhållningsbolag. I våra reningsverk produceras ett slam som vi behöver bli av med. Renhållningsbolaget vill använda slammet för att sluttäcka sin deponi. Det finns privata aktörer i närområdet som kan ta hand om slammet för att tillverka till exempel anläggningsjord. Hittills har vi betalat drygt 1 miljon kr per år till renhållningsbolaget för att de ska ta hand om slammet. Avtalet har löpt ut. Behöver vi göra en upphandling, eller kan vi skriva ett avtal direkt med vårt "systerbolag" för detta?

Ylva Jedebäck Lindberg

Publicerad 20 mars 2017

Hej Ylva,

Intern upphandling (kallas ibland Teckal-undantagen) är reglerat i 3 kap. 12–16 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU) respektive lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). I 15 § i respektive lag regleras förutsättningarna för i vilka situationer horisontell intern upphandling mellan två aktörer som kontrolleras av samma upphandlande myndighet (till exempel mellan två systerföretag i en koncern) kan ske utan att en upphandlingssituation uppstår.

Utöver att verksamhets- och kontrollkriteriet ska vara uppfyllt framgår det att sådana horisontella köp är tillämpliga när det finns endast ett moderbolag som kontrollerar den upphandlande myndigheten eller enheten (köparen, dotterbolag 1) och motparten (säljaren, dotterbolag 2), se prop. 2015/16:195 s. 963.

Vidare bör alltid en noggrann utredning genomföras om en upphandlande myndighet eller enhet har för avsikt att tilldela ett internt kontrakt med stöd av de aktuella reglerna för att säkerställa att samtliga förutsättningar för att undantaget ska vara tillämpligt är uppfyllda.

Läs mer
Du kan läsa mer om intern upphandling på vår webbplats. Se även inlägget Går det att avropa från andra ramavtal inom samma koncern? i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning

Mattias

21 mars 2017 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Hej!

Tack för ditt svar! Det du skriver om att horisontella köp endast är tillämpliga när det finns endast ett moderbolag som kontrollerar både dotterbolag 1 och dotterbolag 2 tolkar jag som att när det som i vårt fall finns ett moderbolag i den ena kommunen som äger 60 procent av dotterbolaget och en annan kommun utan moderbolag som äger 40 procent av dotterbolaget så ska inte horisontella köp ske utan upphandling. Mellan den ena kommunens moderbolag och den andra kommunen finns ett konsortialavtal som reglerar ägandet av dotterbolaget.

Har jag tolkat dig rätt?

Ylva Jedebäck Lindberg

22 mars 2017

Hej Ylva,

Vi ber om ursäkt om vi var otydliga i vårt svar, vi har nu korrigerat svaret.

Begreppet moderbolag använde vi för att beskriva förhållandet mellan parterna i en koncern, med andra ord kan alltså kommunen vara ett "moderbolag" i den bemärkelsen att det är kommunen som utöver kontroll över "dotterbolaget".

Vi kan dessvärre inte göra en bedömning om ett enskilt koncernupplägg faller inom ramen för en möjlig tillämpning av intern upphandling eller inte. Vad gäller horisontella köp mellan dotterbolag och vilka de yttre ramarna för sådana köp är för att rymmas inom undantaget regleras i 3 kap. 15 § lagen om offentlig upphandling (LOU) och att det i författningskommentaren redogörs för lagtextens innebörd. Den aktuella paragrafen genomför artikel 12.2 i LOU-direktivet.

Med vänlig hälsning

Mattias

24 mars 2017 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.