Start

Vad anses vara direktupphandlingar av samma slag?

Publicerad 26 februari 2018
Vid beräkning av värdet av en upphandling under tröskelvärdet ska den upphandlande myndigheten beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret (se 19 kap. 8 § tredje stycket LOU).

Vad anses vara ”samma slag” vid direktupphandling enligt bestämmelsen?

*Observera att nämnda paragraf inte gäller längre

Anders

Publicerad 26 februari 2018


Detta inlägg berör lagstiftning som bara gäller för upphandlingar som påbörjats för den 1 februari 2022. För information om hur värdet av en direktupphandling beräknas när upphandlingen påbörjats från och med den 1 februari 2022, se inlägget Hur ska värdet av en direktupphandling beräknas utifrån de nya förenklade bestämmelserna? i vår Frågeportal.

Hej Anders,
En absolut gränsdragning mellan vad som utgör direktupphandlingar av samma slag är i regel svår att göra i praktiken. Det finns däremot vissa bedömningsgrunder som kan fungera som hjälpregler vid gränsdragningen.

Av Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2017 ref. 74 framgår att bedömningen av om två eller flera upphandlingar är av samma slag bör göras med utgångspunkt i de varor eller tjänster som är föremål för upphandlingarna. För att varor eller tjänster som anskaffas genom olika upphandlingar ska anses vara av samma slag kan inte krävas att de är identiska, men uttrycket indikerar ändå att det måste föreligga påtagliga likheter mellan det som upphandlas för att upphandlingarna ska omfattas av bestämmelsen. När det särskilt gäller upphandling av tjänster bör det snarare vara tjänsternas karaktär än vem som utför dem som är avgörande för om de ska anses vara av samma slag.

En bedömning får i regel utgå ifrån sambandet mellan de olika varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna och hur de tillhandahålls på marknaden. Hänsyn bör tas till om inköpen har identisk eller likartad användning. Om olika varor och tjänster typiskt sett tillhandahålls av samma leverantörer på marknaden kan även detta innebära att varorna eller tjänsterna ska räknas samman. Upphandlingar som har ett naturligt samband i tid och beträffande innehåll bör enligt förarbetena inte upphandlas separat (se prop. 2009/10:180 s. 293).

I HFD 2017 ref. 74 var det frågan om fyra separata avtal som har direktupphandlats med snarlikt innehåll. Domstolen konstaterade att avtalen i målet ska anses var av samma slag då det var frågan om samma typ av tjänst, i det fallet att gemensamt granska viss dokumentation. Värdena av dem ska därför räknas samman vid bedömningen av om direktupphandlingsgränsen har överskridits.

Bedömning av vad som utgör samma slag av juridiska tjänster har varit föremål för prövning i Kammarrätten i Stockholms domar i mål nr 1965–13 och 2504–13. I det förstnämnda målet framförde domstolen bland annat att det ”saknas skäl att dela upp olika juridiska rättsområden i olika slags tjänster vid beräkningen av direktupphandlingar”. I Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 2510–13 fann domstolen att ett köp av en e-handelsmodul och köp av konsulttjänster för att implementera ett e-handelssystem fick anses utgöra direktupphandlingar av samma slag. Direktupphandlingarna ansågs ha ett naturligt samband i såväl tid som beträffande innehåll.

Källhänvisning
prop. 2009/10:180 s. 293 - upphandlingar som har ett naturligt samband i tid och beträffande innehåll bör inte upphandlas separat

Med vänlig hälsning,

Gustav

26 februari 2018 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.