Start

Är upplåtelse av kommunal mark för hundpåsehållare upphandlingspliktigt (tjänstekoncession)?

Hej,

I vår kommun har vi fått förfrågan att ingå avtal med ett företag som tillhandahåller hundpåsar. De har en ställning där sponsorer till företaget får en liten annons och avtalar med idrottsföreningar att se till att påsarna fylls på. Det kommunen åtar sig är att låta ställningen stå på kommunal mark. Är det en tjänstekoncession? Och hur räknar man då ut värdet för att veta vilka upphandlingsregler som ska gälla?

Stort tack för svar!

Kajsa Aldstedt

Publicerad 23 mars 2018

Hej Kajsa,

Med koncession avses enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK) ett skriftligt kontrakt med ekonomiska villkor som ingås mellan en upphandlande myndighet eller enhet och en koncessionshavare, där
 1. kontraktet utgör antingen en byggkoncession enligt 1 kap. 8 § LUK eller en tjänstekoncession enligt 1 kap. 19 § LUK,
 2. ersättningen för arbetet eller tjänsten utgörs antingen av enbart rätten att utnyttja föremålet för koncessionen eller av dels en sådan rätt, dels betalning, och
 3. kontraktet innefattar att en verksamhetsrisk (antingen efterfrågerisk eller utbudsrisk eller båda) övertas av koncessionshavaren.
Med övertagande av verksamhetsrisk avses att en koncessionshavare genom koncessionen, vid normala verksamhetsförhållanden,
 1. inte är garanterad att kompenseras för de investeringar som görs och de kostnader som uppstår vid utnyttjandet av det byggnadsverk eller tillhandahållandet av de tjänster som är föremål för koncessionen, och
 2. utsätts för en verklig exponering för förändringar på marknaden på så sätt att eventuella uppskattade förluster för koncessionshavaren inte är endast nominella eller försumbara.
Om det skulle röra sig om en byggkoncession eller tjänstekoncession beror på om den enskilda koncessionen uppfyller kriterierna i 1 kap. 8 § LUK eller inte. Om den upphandlande myndigheten eller enheten anförtror tillhandahållandet och förvaltningen av andra tjänster än de som avses i 1 kap. 8 § LUK till koncessionshavaren är det fråga om en tjänstekoncession. I det exempel du beskriver ligger det nära till hands att betrakta upplägget som en tjänstekoncession snarare än en byggkoncession.

Om beräkning av värdet av koncessionen
Hur värdet av en koncession ska beräknas framgår av bestämmelserna i 5 kap. LUK. Värdet av en koncession ska uppskattas till koncessionshavarens sammanlagda omsättning till följd av koncessionen under dess löptid, inbegripet varor som följer med sådana byggentreprenader och tjänster. Värdet ska bestämmas exklusive mervärdesskatt.

Uppskattningen av en koncessions värde ska avse värdet vid den tidpunkt då anbudsinfordran skickas ut eller, om en sådan inte krävs, vid den tidpunkt då den upphandlande myndigheten eller enheten påbörjar upphandlingsförfarandet. Om värdet av koncessionen vid tidpunkten för tilldelningen är mer än 20 procent högre än det uppskattade värdet enligt 5 kap. 2 § LUK, ska värdet vid tilldelningen användas. Värdet av en koncession ska uppskattas med hjälp av en objektiv metod. Metoden ska anges i något av koncessionsdokumenten. I tillämpliga fall ska den upphandlande myndigheten eller enheten vid uppskattningen ta hänsyn till:
 1. värdet av varje form av options- och förlängningsklausul i fråga om koncessionens varaktighet,
 2. intäkter från betalning av avgifter och straffavgifter som tas ut från användarna av byggnadsverken eller tjänsterna, utom sådana som tagits ut på den upphandlande myndighetens eller enhetens vägnar,
 3. ersättningar eller andra ekonomiska fördelar oavsett form som koncessionshavaren får av den upphandlande myndigheten eller enheten eller någon annan myndighet, inbegripet ersättning för fullgörandet av en skyldighet att tillhandahålla ett offentligt uppdrag och offentligt investeringsstöd,
 4. värdet av bidrag eller andra ekonomiska fördelar oavsett form som koncessionshavaren får från tredje part för utförandet av koncessionen,
 5. intäkter från försäljning av eventuella tillgångar som är en del av koncessionen,
 6. värdet av alla varor och tjänster som görs tillgängliga för koncessionshavaren av de upphandlande myndigheterna eller enheterna förutsatt att de är nödvändiga för att utföra byggentreprenaderna eller tjänsterna, och
 7. premier eller ersättningar till anbudssökande eller anbudsgivare.
Det är alltså inte helt klarlagt hur värdet ska beräknas mer än att det ska användas en objektiv metod vid uppskattningen, samt att vissa uttryckligen angivna parametrar ska ingå i beräkningen. I förarbetena till LUK anges att uppräkningen av dessa parametrar inte är uttömmande. Regeringen anger också att det alltid är fråga om en förhandsbedömning, eftersom det slutliga värdet inte kan vara känt förrän koncessionen är avslutad. Det viktiga är att uppskattningen sker på ett omsorgsfullt sätt.

Aktuella tröskelvärden och direktupphandlingsgränser enligt de olika upphandlingslagarna finns på vår webbplats.

Läs mer
Läs mer om koncessioner på vår webbplasts.

Källhänvisningar
 • 1 kap. 13 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) - definition av koncession
  1 kap. 23 § LUK - vad som menas med övertagande av verksamhetsrisk
 • 1 kap. 19 § LUK - definition av tjänstekoncession
 • 5 kap. 2 § LUK - beräkningen av värdet av en koncession
 • 5 kap. 3 och 4 §§ LUK - värdetidpunkten
 • 5 kap. 5 § LUK - värdet av en koncession ska uppskattas med hjälp av en objektiv metod. Metoden ska anges i något av koncessionsdokumenten. Vid uppskattningen ska, i tillämpliga fall, hänsyn tas till punkterna angivna i bestämmelsen
 • prop. 2015/16:195 s. 491 - uppräkningen av parametrarna i 5 kap. 5 § LUK är inte uttömmande.

Med vänlig hälsning

Mattias

26 mars 2018 (Uppdaterat 10 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.