Start

Vad händer om man inte angett en underleverantör i anbudet när man skulle ha gjort det?

Publicerad 03 april 2018
Hej

Vad gäller i följande scenario. Om en anbudsgivare svarar nej på frågan att annat företags kapacitet åberopas, och därtill inte anger att vissa offererade konsulter i en upphandling är underkonsulter. Hur allvarlig är en sådan förseelse? Är det skäl nog för att anbudet då ska förkastas? Eller kan det räcka med att anbudsgivare meddelar beställaren senare? I frågor och svar har frågan ställts och besvarats av beställaren att det ska anges.

Per

Publicerad 03 april 2018

Hej Per,

I scenariot bör de två olika typerna av underleverantörer separeras eftersom olika regler gäller för de olika typerna.

Leverantörers åberopande av andra företags kapacitet
En anbudsgivare får för ett visst kontrakt åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla kvalificeringskrav. Det är alltså en rättighet som anbudsgivaren har. En upphandlande myndighet kan inte tvinga en anbudsgivare att åberopa ett annat företags kapacitet. Om anbudsgivaren inte behöver åberopa ett annat företags kapacitet är det givetvis onödigt att åberopa dess kapacitet.

Om anbudsgivaren däremot är i behov av en underleverantörs kapacitet skulle ett utelämnande av underleverantörens uppgifter innebära att anbudsgivarens anbud kan förkastas. Förkastandet skulle då ske på grund av att anbudsgivaren inte uppfyller de kvalificeringskrav som myndigheten har ställt.

Uppgifter om planerade underleverantörer
En upphandlande myndighet får begära att en leverantör ska lämna in uppgifter om
1. om och i så fall hur stor del av kontraktet som leverantören kan komma att fullgöra genom att lägga ut på någon annan än leverantören, och
2. vilka underleverantörer som leverantören avser att anlita för att fullgöra kontraktet i den delen.

Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange de uppgifter leverantören ska lämna in.

En upphandlande myndighet beskriver eller fastställer innehållet i upphandlingen i upphandlingsdokumenten. Eftersom upphandlingens ”Frågor och svarsfunktion” utgör ett upphandlingsdokument går det bra att ställa krav där.

Upptäcker den upphandlande myndigheten vid kontrollen att ett anbud inte uppfyller de obligatoriska kraven som anges i upphandlingsdokumenten ska anbudet förkastas. Detta följer av likabehandlingsprincipen. I förarbetena anges att i det fall leverantören helt underlåter att svara på en begäran utgör det grund för att förkasta leverantörens anbud.

Om den upphandlande myndigheten inte upptäcker bristen kan andra leverantörer som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada ansöka om överprövning av upphandlingen. Även om ingen annan leverantör gör detta bör en upphandlande myndighet som i efterhand upptäcker brister i ett anbud, i synnerhet uppsåtliga sådana, utreda möjligheterna till att vidta avtalsrättsliga åtgärder.

Källhänvisningar
  • 17 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - uppgifter om planerade underleverantörer
  • prop. 2015/16:195 s. 349–350 - "frågor och svar" är en del av upphandlingsdokumenten
  • HFD 2016 ref. 37 - anbud som inte uppfyller obligatoriska krav ska förkastas
  • prop. 2015/16:195 s. 1126 - i det fall leverantören helt underlåter att svara på en begäran utgör det grund för att förkasta leverantörens anbud.
Med vänlig hälsning,

Gustav

06 april 2018 (Uppdaterat 28 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.