Start

Hur upphandlas permanent boende enligt LSS eller SoL enligt LOU?

Publicerad 27 april 2018
Hej,

Jag har en fråga kring hur man bör tänka kring avtal som placerar människor i permanent boende. När en person får beviljat bostad enligt LSS eller SoL t.ex. är det ju tänkt att vara permanent. Hur ska man resonera där då ramavtal bara sträcker sig fyra år? Tar LOU hänsyn till detta då stora summor för eller senare kommer hamna ”utanför avtal”? Eller är det när placering skedde som är intressant?

Tack på förhand.

Mylen Ifter

Publicerad 27 april 2018

Hej Mylen,

Upphandling av permanent boende kan göras på många olika sätt och det kan även skilja sig åt beroende på om boendet är beviljat med stöd av LSS eller SoL.

Direktupphandling
I vissa fall kan hälso- och sjukvårdstjänster samt socialtjänster direktupphandlas på grund av synnerliga skäl. Så kan exempelvis vara fallet när det rör sig om boendeplacering med stöd av LSS, men även i vissa fall enligt SoL, eftersom behoven kan vara väldigt specifika och skilja sig åt mellan individer.

Ramavtal som löper längre än fyra år
Vidare beror det på om kommunen äger boendet och endast upphandlar driften av boendet eller om kommunen upphandlar både rätten till boendet och driften.

Om kommunen upphandlar boendet inklusive driften kan det eventuellt finnas särskilda skäl för att ramavtalet, eller det enskilda kontraktet som grundar sig på ramavtalet, får löpa lägre än fyra år. Detta måste dock avgöras utifrån samtliga omständigheter i varje enskilt fall. Ett exempel där det skulle kunna föreligga särskilda skäl är om en brukares hälsa inte klarar av en flytt redan efter fyra år. Samma bedömning angående avtalets löptid får göras ifall kommunen upphandlat enstaka platser i olika, befintliga boenden. Notera att det inte är möjligt att tilldela ett kontrakt enligt ett ramavtal som löpt ut.

Bestämmelser i andra lagar kan påverka svaret på din fråga. Exempelvis är beviljat boende enligt LSS och SoL gynnande beslut och insatsen får därför inte utan vidare ändras. Vidare kan nämnas att frågan om hur långt ett ramavtal, samt kontrakt som grundar sig på ramavtal, gällande permanent boende får vara inte ännu har prövats i domstol. Rättsläget är således oklart och får avgöras av rättstillämpningen. Jag rekommenderar dig därför att kontakta Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för vidare stöd i hur upphandling av permanent boende genom ramavtal genomförs i praktiken.

Valfrihetssystem enligt LOV
Det kan tilläggas att det är vanligt förekommande att permanent boende tillhandahålls till brukare genom ett valfrihetssystem upprättat enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Det finns ingen lagstadgad tidsbegränsning som anger hur länge ett valfrihetssystem får vara i bruk. Alla valfrihetssystem enligt LOV annonseras på Valfrihetswebben.

Läs mer
För upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet gäller särskilda regler. Läs mer om upphandling av välfärdstjänster på vår webbplats samt under taggen Välfärdstjänster i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • prop. 2001/02:142 s. 99 - i vissa fall kan hälso- och sjukvårdstjänster samt socialtjänster direktupphandlas på grund av synnerliga skäl
  • 7 kap. 2 § LOU samt prop. 2015/16:195 s. 1009 - ett ramavtal får löpa längre än fyra år om det finns särskilda skäl.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

8 maj 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.