Start

Upphandling av tjänster

I lagen om offentlig upphandling (LOU) är upphandling av tjänster uppdelat i tre olika kategorier: 

 • tjänster som är undantagna från reglerna 
 • sociala tjänster och andra särskilda tjänster enligt bilaga 2 till LOU 
 • tjänster som omfattas fullt ut av reglerna. 

Nya regler från 1 februari 2022 

Nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar började gälla den 1 februari 2022. De nya reglerna gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. De äldre reglerna gäller för upphandlingar som har påbörjats innan de nya reglerna trädde i kraft. 

Regler för upphandlingar som påbörjats före 1 februari 2022 

Nyheterna i de nya upphandlingsreglerna

1. Tjänster som är undantagna från reglerna 

Ett fåtal tjänster undantas i vissa fall helt från EU-direktivets och LOU:s tillämpningsområde. Det gäller i huvudsak vissa juridiska tjänster och vissa tjänster inom områdena civilt försvar, räddningstjänst eller förebyggande av fara.  

I den mån dessa tjänster inte är undantagna hamnar de inom kategorin ”sociala tjänster och andra särskilda tjänster” som beskrivs nedan. 

Avtal som är undantagna från reglerna 

2. Sociala tjänster och andra särskilda tjänster 

I kategorin sociala tjänster och andra särskilda tjänster som är angivna i bilaga 2 till LOU finns bland annat  

 • hälsovård och socialtjänster
 • undervisnings- och utbildningstjänster  
 • hotell- och restaurangtjänster
 • juridiska tjänster
 • undersöknings- och säkerhetstjänster
 • posttjänster.    

Upphandling av dessa tjänster upphandlas enligt 19 kapitlet i LOU om upphandlingens värde överstiger tröskelvärdet. Om värdet i stället understiger tröskelvärdet får sådana tjänster direktupphandlas enligt 19 a kapitlet i LOU. 

Om upphandlingen överstiger tröskelvärdet ska vissa bestämmelser i de direktivstyrda delarna av LOU följas. Det gäller bland annat vissa regler om annonsering. Det innebär exempelvis att upphandlingar över tröskelvärdet ska annonseras i EU:s gemensamma databas för annonsering av upphandlingar (Tenders Electronic Daily – ”TED”). Vid annonseringen ska ett särskilt standardformulär användas som finns i annonseringsförordningen. 

Annonseringen kan göras antingen genom en annons om upphandling eller genom en förhandsannons som anbudsinfordran. Även en efterannons med resultatet av upphandlingen måste publiceras. 

Bilaga 2 till LOU 

Standardformuläret för TED  

Annonsering av upphandling 

Efterannonsering 

3. Tjänster som omfattas fullt ut av reglerna 

För övriga tjänster, ska LOU användas fullt ut. Exempel på sådana tjänster är  

 • trädgårdsarbeten  
 • tvätteritjänster 
 • telefonitjänster.