Start

Finns det någon plan på att införa en nationell databas/register för uteslutningsgrunder?

Publicerad 27 april 2018
Hej,
Eftersom alla som upphandlar enl. LOU förhåller sig till samma uteslutningsgrunder oavsett upphandling, har det funnits några diskussioner kring en nationell databas/register för uteslutningsgrunderna i kap. 13 § 1-3? Istället för att varje upphandlare i varje upphandling ska kontrollera samma krav, begära in samma uppgifter, göra skattekontroll till skatteverket osv. borde man kunna spara oceaner av tid och resurser om allt fanns i ett register som uppdaterades med jämna mellanrum där myndigheter och enheter kan kontrollera om anbudsgivarna är hela och rena.

Vänligen,
Klara

Klara Granheimer

Publicerad 27 april 2018

Hej Klara,

Vi delar din uppfattning att en sådan lösning skulle kunna innebära en effektivisering.

Upphandlingsmyndigheten har berört det du frågar om i samband med att den nya upphandlingslagstiftningen trädde ikraft 1 januari 2017, och frågan om upphandlande myndigheter kan kräva utdrag ur belastningsregistret vid kontroll av leverantörens företrädare av de omständigheter som anges i 13 kap. 1 § LOU var aktuell.

I ett brev till det svenska regeringskansliet, daterat den 10 mars 2017, påtalade både Polisen och Upphandlingsmyndigheten bland annat betydelsen av att en strukturerad lösning togs fram i Sverige. Vi påtalade att en sådan lösning på sikt skulle kunna omfatta mer än endast kontrollen av de omständigheter som anges i 13 kap. 1 § LOU. Enligt uppgift bereds frågan fortfarande.

Med vänlig hälsning

Mattias

27 april 2018 (Uppdaterat 30 april 2020)

Hej,
Jag har samma fråga som Klara ställde som ni besvarade 2018. Finns det någon plan på att etablera en lösning eller har ert förslag/brev daterat 10 mars 2017 bemöts? Jag tittar på en lösning som skulle kunna bidra med detta som har koppling till Sveriges Offentliga Varningslista (www.svvar) men vill inte lägga för mycket tid och pengar på utveckling om en lösning är i sikte.

Morgan Jansson

15 februari 2021

Hej Morgan,

Upphandlingsmyndigheten arbetar fortfarande för att hitta en förenkling för upphandlande myndigheter och enheter vid kontrollen av uteslutningsgrunder och kvalificering av leverantörer i offentlig upphandling.

En lösning som innefattar tillgång till uppgifter ur belastningsregistret förutsätter dock ändringar av en rad författningar, vilket givetvis förutsätter medverkan av regeringen och riksdagen. Upphandlingsmyndigheten har för närvarande (februari 2021) en dialog med bland annat Skatteverket och Bolagsverket om hur vi kan effektivisera inhämtande av andra myndighetsuppgifter som inte förutsätter författningsändringar.

Vi anser att en framtida lösning bland annat bör bygga på utgångspunkterna att företag inte ska behöva ge in myndighetsuppgifter till myndigheter, att digital överföring av uppgifter är en självklarhet och att en lösning så långt det är möjligt utformas på ett enhetligt sätt. Den måste även vara förenlig med bestämmelserna i SDG-förordningen om det tekniska systemet för utbyte av myndighetsbevis, som ska vara genomförda senast den 12 december 2023. Vi ser vidare en rad fördelar med en skapa en “one-stop-shop" för myndighetsuppgifter, så att det är tillräckligt att vända sig till en myndighet för att få tillgång till de uppgifter som krävs.

Det kan i sammanhanget vara värt att påpeka att regeringen i ett nyligen remitterat utkast till lagrådsremiss har föreslagit att det ska införas tidsgränser på fem och tre år vid beslut om uteslutning av en leverantör på grund av brott respektive missförhållanden i övrigt.

Med vänlig hälsning,

Mattias

15 februari 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.