Start

Information om den ekonomiska aktörens företrädare i egenförsäkran (ESPD)

Publicerad 04 maj 2018
Vid ifyllnad av ESPD finns en fråga "Del II B: Information om den ekonomiska aktörens företrädare".

Är den att likställa med formuleringen "behörig företrädare" som ofta används i upphandlingar? Utifrån vårt perspektiv är "behörig företrädare" en person som utifrån den interna ordningen hos anbudsgivaren har rätt att företräda företaget i anbudet (ex utifrån en attestmatris), men frågan skulle även kunna avse firmatecknare. Vilken är den korrekta tolkningen?

Därtill finns även följande underrubrik i ESPD-formuläret "Om tillämpligt, ange namn och adress för de personer som har befogenhet att företräda den ekonomiska aktören under upphandlingsförfarandet i fråga ". "Om tillämpligt", hur vet anbudsgivaren om det är "tillämpligt" i den specifika upphandlingen, dvs kan avsnittet tom lämnas tomt?

Daniel

Publicerad 04 maj 2018

Hej!

Vilken information som en leverantör förväntas lämna under "Del II B: Information om den ekonomiska aktörens företrädare" bör närmare preciseras av den upphandlande myndigheten direkt i ESPD-formuläret (om den funktionaliteten finns) eller i något av de övriga upphandlingsdokumenten.

Om det inte närmare framgår av upphandlingsdokumenten vilken information som ska lämnas i denna del rekommenderar vi att leverantören uppger information avseende den eller de personer som har behörighet att företräda den ekonomiska aktören (leverantören) under det aktuella upphandlingsförfarandet. Precis som du själv är inne på bör en sådan person som utgångspunkt motsvara det som i upphandlingssammanhang går under benämningen ”behörig företrädare”.

Om den upphandlande myndigheten inte angett något annat torde leverantören inte behöva uppge samtliga personer som har behörighet att företräda leverantören under den aktuella upphandlingen. Det bör i sådana fall alltså räcka med att uppgifter avseende en person anges. Det finns dock inget som hindrar en leverantör från att uppge flera personer.

Robin

15 maj 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.