Start

Får man förhandla om det bara finns en anbudsgivare vid konkurrenspräglad dialog?

Hej!

Under en konkurrenspräglad dialog (KPD) har det visat sig att endast en anbudsgivare är kvar, vilket har skett i enlighet med LOU. Vilka förutsättningar finns att förhandla med den anbudsgivaren efter inlämnat anbud? Ponera att ett obligatoriskt krav inte har uppfyllts, t.ex. att ett obligatoriskt krav inte har beskrivits i enlighet med instruktionerna i upphandlingsdokumentationen och den bristen inte kan läkas genom en komplettering/förtydligande. Går det att begära in kompletteringen ändå eftersom det endast finns en anbudsgivare? Likställs den situationen med "förhandlat förfarande utan föregående annonsering" där det t.ex. kan handla om en sådan övergång på grund av olämpligt/ogiltigt anbud? KPD nämns inte som ett alternativ där (endast selektivt och öppet förfarande).

De anbudsgivare som inte kom med i det första skedet under ansökningsinbjudan (kvalificeringen) har möjlighet att överpröva upphandlingen. Vad händer med upphandlingen om förvaltningsrätten beviljar en sådan ansökan? Det blir svårt (mycket tid och resurser har ju lagts ner under dialogerna) att "göra om upphandlingen" när samtliga dialoger har hållits. Vad kan konsekvenserna bli vid beviljande av en sådan ansökan?

Tack på förhand!

Maja

Publicerad 22 maj 2018

Hej Maja,

Inledningsvis bör det noteras att det slutliga antalet lösningar efter den genomförda dialogen ska vara så stort att effektiv konkurrens uppnås, under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal lösningar. Precis som du skriver i din fråga så saknas det stöd i 6 kap. 12 § respektive 6 kap. 6 § och 16 § LOU för att övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering vid en konkurrenspräglad dialog (KPD).

Möjlighet till förhandling i en konkurrenspräglad dialog
Inom ramen för utvärdering och prövning av anbud i en KPD får förhandling som utgångspunkt inte förekomma. Den upphandlande myndigheten får dock uppmana en deltagande anbudsgivare att klarlägga, precisera och optimera sitt anbud. Om ändringen avser kraven som ställts i upphandlingsdokumenten är ändringen inte tillåten om det skulle medföra en risk att konkurrensen snedvrids eller leda till diskriminering. En bedömning för göras i det enskilda fallet om ett klarläggande, preciserande eller optimerande av ett anbud som avser obligatoriska krav riskerar att snedvrida konkurrensen, i det fallet det bara finns ett anbud.

Den upphandlande myndigheten får även förhandla med den anbudsgivare som har lämnat det anbud som har det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet för att bekräfta de finansiella åtagandena eller andra villkor som anges i anbudet och slutligt fastställa kontraktsvillkoren. Detta gäller under förutsättning att förhandlingarna inte leder till att väsentliga aspekter i anbudet eller upphandlingen ändras i sak och att förhandlingen inte riskerar att snedvrida konkurrensen eller orsaka diskriminering. Utrymmet till förhandling i syfte att bekräfta villkor enligt bestämmelsen är mer begränsat än enligt 6 kap. 26 § LOU. Enligt ordalydelsen i både LOU och det bakomliggande direktivet ska förhandlingen syfta till en bekräftelse av villkoren och inte en faktisk förändring av anbudet. I vilken utsträckning förhandling med stöd av 6 kap. 28 § LOU är tillåtet får slutligen avgöras av rättstillämpningen.

Överprövning av en konkurrenspräglad dialog
Det är möjligt för en leverantör att ansöka om överprövning av en upphandling fram till dess att avtalsspärren har löpt ut. Vid överprövning i förvaltningsrätten förlängs avtalsspärren automatiskt under målets handläggning. Den upphör tio dagar efter det att domstolen har avgjort målet. Under den perioden kan den upphandlande myndigheten således inte ingå avtal med leverantören. Om domstolen beslutar att upphandlingen ska göras om ska hela förfarandet göras om, inbegripet de leverantörsdialoger som omfattats av den konkurrenspräglade dialogen.

Läs mer
Se även inlägget Hur många anbudssökande måste bjudas in vid konkurrenspräglad dialog? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 6 kap. 23 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - det slutliga antalet lösningar efter den genomförda dialogen ska vara så stort att effektiv konkurrens uppnås, under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal lösningar
  • 6 kap. 26 § LOU - den upphandlande myndigheten får uppmana en deltagande anbudsgivare att klarlägga, precisera och optimera sitt anbud. Om ändringen avser kraven som ställts i upphandlingsdokumenten är ändringen inte tillåten om det skulle medföra en risk att konkurrensen snedvrids eller leda till diskriminering
  • 6 kap. 28 § LOU - förhandlingar i syfte att bekräfta villkor.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

28 maj 2018 (Uppdaterat 05 juni 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.