Start

Hur många anbudssökande måste bjudas in vid konkurrenspräglad dialog?

Publicerad 18 januari 2018
Jag har en fråga kring hur man ska tolka 4 kap. 7 § LOU? I andra stycket anges att man vid konkurrenspräglad dialog alltid ska bjuda in minst tre leverantörer, men i första stycket står det att ”Om antalet anbudssökande som uppfyller de angivna kriterierna är lägre än det angivna lägsta antalet, får den upphandlande myndigheten fortsätta förfarandet genom att bjuda in de kvalificerade anbudssökande som har begärt att få delta”.

Kan man genomföra en konkurrenspräglad dialog med färre än tre inbjudna leverantörer? Kan man bjuda in till dialog även om det efter kvalificering endast kvarstår en eller två leverantörer?

Sven

Publicerad 18 januari 2018

Hej!

Bestämmelsen i 4 kap. 7 § lagen om offentlig upphandling (LOU) ska förstås på följande vis vid inbjudan till konkurrenspräglad dialog. En upphandlande myndighet får i upphandlingsdokumenten begränsa antalet anbudssökande som får lämna anbud. Vid konkurrenspräglad dialog får antalet inte vara mindre än tre. Det finns naturligtvis inget som hindrar en upphandlande myndighet från att ange ett högre antal alternativt inte ha någon begränsning överhuvudtaget.

Om det visar sig att antalet anbudssökande som uppfyller upphandlingens angivna kriterier är lägre än tre får den upphandlande myndigheten ändå fortsätta den konkurrenspräglade dialogen genom att bjuda in dessa anbudssökande.

Om endast en anbudssökande återstår är den upphandlande myndighetens alternativ annars att avbryta upphandlingen på grund av bristande konkurrens, då detta anses utgöra ett sakligt godtagbart skäl för att avbryta upphandlingen.

Uppdaterad: den 24 januari 2020

Med vänliga hälsningar,

Johan

19 januari 2018

Hej, fortsätter på denna tråd. Gäller samma sak om det endast finns en sökande som efter genomförandet av dialogerna finns kvar (jfr 6 kap 23-24 §§). Alltså om det visar sig att endast en leverantör slutligt kan lämna anbud? Får UM då fortsätta med upphandlingsförfarandet?

Monica Kohn

25 januari 2018

Hej Monica!

Enligt 6 kap. 23 § andra stycket LOU ska det slutliga antalet lösningar vara så stort att effektiv konkurrens uppnås, under förutsättning av det finns ett tillräckligt antal lösningar. Det finns således inget hinder i sig mot att endast en anbudssökande i slutändan lämnar anbud, om det är den enda tillräckliga lösningen. Omständigheten att det bara finns ett anbud att anta innebär inte i sig att konkurrensen i upphandlingen varit bristfällig.

Med vänliga hälsningar,

Johan

26 januari 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.