Start

Får man välja bort lösningar innan anbudsgivningen i en konkurrenspräglad dialog?

Publicerad 26 februari 2020
Hej,
Kan man under dialogfasen av en upphandling som bygger på konkurrenspräglad dialog utesluta leverantörer från den kommande fasen dvs själva upphandlingen pga av att deras lösningar inte följer den önskade lösningen?

Lars

Publicerad 26 februari 2020

Hej Lars!

Dialogfasen i konkurrenspräglad dialog får genomföras i successiva steg för att begränsa antalet lösningar under förutsättningen att det har angetts i något av upphandlingsdokumenten att upphandlingen kommer genomföras på detta sätt. Den upphandlande myndigheten får efter varje sådant steg välja ut de lösningar som myndigheten ska fortsätta att diskutera. Valet ska göras med användning av de tilldelningskriterier som angetts i något av upphandlingsdokumenten. Det slutliga antalet lösningar ska vara så stort att effektiv konkurrens uppnås, under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal lösningar.

Att dialogen får ske i successiva steg innebär alltså att leverantörer kan utestängas utan att ha haft möjlighet att lämna anbud.

Notera att det är förslag på lösningar och inte leverantörer som på detta sätt kan väljas bort under dialogfasen. Om en leverantör har lämnat flera förslag till olika lösningar är denne alltså vara kvar i dialogen så länge inte samtliga förslag på lösningar framtagna av den leverantören väljs bort.

Sammanfattningsvis är det enkla svaret på din fråga alltså "ja - under förutsättning att det framgår av upphandlingsdokumenten att upphandlingen kommer genomföras på det sättet."

Läs mer
Läs mer om hur upphandlande myndigheter får agera under dialogfasen i en konkurrenspräglad dialog i inlägget Får man välja olika delar av olika dialogparters lösningar i en konkurrenspräglad dialog? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 6 kap. 23 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – dialogen får genomföras i successiva steg om det framgår av upphandlingsdokumenten.
  • prop. 2009/10:180 s. 233–234 – det är förslag på lösningar och inte leverantörer som kan väljas bort under dialogfasen.
  • prop. 2015/16:195 s. 1002 – genomförandet av en konkurrenspräglad dialog och att förslag på lösningar kan väljas bort under dialogfasen.
Med vänlig hälsning

Henrik

Jurist

27 februari 2020 (Uppdaterat 30 januari 2021)

En följdfråga gällande hur urvalet går till. Ni skriver "Valet ska göras med användning av de tilldelningskriterier som angetts i något av upphandlingsdokumenten".

Eftersom dialogen sker innan de inbjudna leverantörerna lämnar slutliga anbud, dvs. innan den del av upphandlingsdokumentet som innehåller anbudsunderlag delges - vilken del av upphandlingsdokumentet åsyftas ovan?

Är det er uppfattning att tilldelningskriterierna måste vara uttryckta redan i den annonserade inbjudan till deltagande i upphandlingen - eller skulle det räcka att i inbjudan ange att ett löpande urval av lösningar kan komma att ske och att kriterierna för urvalet kommer att delges inbjuda leverantörer inför att dialogen påbörjas?

Peter

09 november 2023

Hej Peter,

Det framgår i LOU att det vid konkurrenspräglad dialog ska framgå av något av upphandlingsdokumenten vilket behov den upphandlande organisationen har, vilka tilldelningskriterierna är och en preliminär tidsplan. Att detta ska anges i samband med annonsering framgår inte uttryckligen i LOU, men däremot av direktivet.

Tanken med en konkurrenspräglad dialog är att förfarandet ska kunna användas när det inte är möjligt att utforma en exakt teknisk specifikation. Vissa grundläggande aspekter behöver dock framgå från början. Det är bland annat viktigt för att de grundläggande principerna om likabehandling och transparens ska kunna upprätthållas. Eftersom den upphandlande organisationen vid annonseringen inte har full kännedom om vilka lösningar som finns, bör dock mer allmänt formulerade tilldelningskriterier kunna accepteras. Var gränsen går får bedömas utifrån de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Vad gäller frågan om vart tilldelningskriterierna ska anges framgår det av LOU-direktivet att informationen ska anges i samma dokument där behovet definieras, vilket kan ske i meddelandet och/eller i ett annat beskrivande dokument.

Läs mer
Läs mer om tilldelningskriterier i konkurrenspräglad dialog i inlägget Olika lösningar i konkurrenspräglad dialog - hur utvärderar jag dem? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 6 kap. 22 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – en upphandlande myndigheten ska vid en konkurrenspräglad dialog i något av upphandlingsdokumenten ange sina behov och krav, ange tilldelningskriterierna och förklara deras innebörd samt ange en preliminär tidsplan
  • Artikel 30.2 direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – vid konkurrenspräglad dialog ska de upphandlande myndigheterna ange sina behov och krav i meddelandet om upphandling, och de ska definiera dessa behov och krav i meddelandet och/eller i ett beskrivande dokument. Samtidigt och i samma dokument ska de upphandlande myndigheterna också ange och definiera de valda tilldelningskriterierna samt ange en preliminär tidsplan
  • Rosén Andersson m.fl, lagkommentar till 6 kap. 22 § LOU, Norstedts, JUNO version – tilldelningskriterierna bör kunna vara mer allmänt formulerade vid konkurrenspräglad dialog.
Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

21 november 2023

Tack för utförligt svar - frågan kring vad som avses med "något av upphandlingsdokumenten" enligt 6 kap. 22 § är dock fortfarande oklar.

Är det er uppfattning att att 6 kap. 22 § och LOU-direktivet är motstridigt uppgifter gällande i vilket dokument (och indirekt när i tid) som tilldelningskriterierna ska framgå, eller har ni sett någon annan anledning till varför lagstiftaren valt att tillämpa direktivet (som är tydligt gällande denna fråga) genom att skriva "något av upphandlingsdokumenten" i aktuell paragraf.

Mvh,
Peter

Peter

24 november 2023

Hej Peter,

I förarbetena förklarar lagstiftaren enbart att 6 kap. 22 § LOU genomför artikel 30.2 i LOU-direktivet och att paragrafen innebär att tilldelningskriterierna ska anges i samma dokument som det där den upphandlande organisationen anger sina behov och krav. Notera att begreppet ”upphandlingsdokument” är ett brett begrepp som omfattar varje dokument som en upphandlande organisationen använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen, det vill säga även annonsen. Termen ”något av upphandlingsdokumenten” bör därför inte ses som motstridigt i förhållande till det som står i direktivstexten. Som vi nämner ovan framgår det dock inte tydligt i lagen eller förarbetena vad den exakta tidpunkten för när detta ska anges är, det är inte heller något som vi känner till har prövats i något vägledande avgörande. Till dess att frågan prövats av domstol kan rättsläget möjligen ses som oklart.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 1001-1002 – om 6 kap. 22 § LOU
  • 1 kap. 23 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av upphandlingsdokument.
Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

29 november 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.