Start

Skillnaden mellan tilldelningsbeslut och underrättelse om tilldelningsbeslut

Hej,

Vad är skillnaden mellan tilldelningsbeslut och underrättelse av tilldelningsbeslut? Måste ordet beslut stå med i dokumentet eller räcker det med meddelande av tilldelning och är det ett faktiskt beslut eller en information/underrättelse?

Ska dokumentet undertecknas fysiskt eller räcker det att det står namnet på den som enligt delegationsordningen ska underteckna? Kan det endast stå den upphandlade myndighetens namn och inte delegatens? Avtalet skrivs sedan under fysiskt.

Tack på förhand!

Emilie Werner

Publicerad 25 maj 2018

Hej Emelie,

Skillnaden mellan tilldelningsbeslut och underrättelse av tilldelningsbeslut är att den förstnämnda avser ett beslut, medan den senare avser en underrättelse av ett beslut. Det är alltså två olika saker som inte nödvändigtvis behöver överlappa varandra, även om det är vanligt att de gör det i praktiken.

Det är oklart vilket dokument du avser i din fråga, jag kommer därför att redogöra för både formuleringen av ett tilldelningsbeslut och en underrättelse om tilldelningsbeslut.

Av lagen om offentlig upphandling (LOU) framgår inte någon uttrycklig skyldighet att ange ordet ”beslut” i ett tilldelningsbeslut eller en underrättelse om tilldelningsbeslut. En upphandlande myndighet ska skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att tilldela ett avtal. Mot bakgrund av detta, och med beaktande av ett en upphandlande myndighet har en skyldighet att iaktta den grundläggande principen om öppenhet, kan det vara lämpligt att den upphandlande myndigheten klart och tydligt anger att det är frågan om ett beslut i tilldelningsbeslutet. Det kan även vara lämpligt om det klart och tydligt framgår av underrättelsen om tilldelningsbeslut att ett beslut har fattats.

Är en underrättelse om beslut om tilldelning så pass otydlig att det inte kan anses framgå att beslut om tilldelning av avtal har fattats bör en leverantör kunna ifrågasätta om en underrättelse enligt 12 kap. 12 § LOU överhuvudtaget har skett. Följden av att en underrättelse inte uppfyller de krav som anges i 12 kap. 12 § LOU är att avtalsspärren inte börjar löpa.

Av LOU framgår inte någon skyldighet att underteckna ett tilldelningsbeslut eller en underrättelse om tilldelningsbeslut. Inte heller behöver någon person namnges i en underrättelse om tilldelningsbeslut.

Vem som har behörighet att företräda en upphandlande myndighet får i första hand ses som en intern organisatorisk fråga. Frågor angående delegationsordningar och andra interna styrdokument hänvisas därför till respektive upphandlande myndighet.

Källhänvisningar
12 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - en upphandlande myndighet ska skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att tilldela ett avtal.

Med vänlig hälsning,

Gustav

01 juni 2018 (Uppdaterat 22 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.