Start

Ska underleverantörer vars kapacitet leverantören inte åberopar anges i ESPD-formuläret?

Publicerad 30 maj 2018
I ESPD avsnitt II:D ska anges: Information om underleverantörer vars kapacitet leverantören inte åberopar. Vad menas med detta?

Rebecca

Publicerad 30 maj 2018

Hej Rebecca,

I ESPD-formuläret Del II: D finns rubriken ”Information om underleverantörer vars kapacitet den ekonomiska aktören inte förlitar sig på”. Av ESPD-formuläret framgår att avsnittet bara ska fyllas i om informationen uttryckligen begärs av den upphandlande myndigheten eller enheten.

I sammanhanget bör det noteras att terminologin skiljer sig åt mellan LOU och ESPD-formuläret.

Det är alltså bara i det fallet det framgår av upphandlingsdokumenten att leverantören i sin egenförsäkran ska ange uppgifter om underleverantörer vars kapacitet den inte åberopar i upphandlingen som Del II: D i ESPD-formuläret ska fyllas i.

Källhänvisningar
17 kap. 6–7 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) -  om uppgifter om planerade underleverantörer.

Med vänlig hälsning,

Gustav

31 maj 2018 (Uppdaterat 05 juni 2020)

Hej,

I ovannämnda del i ESPD-formuläret (Del II D) står följande text under frågan i standardformuläret:

"Om en upphandlande myndigheten eller enheten uttryckligen kräver denna information utöver informationen i detta avsnitt lämna den information som begärs i avsnitt A och B i denna del och i del III för var och en av (användningskategorier) de berörda underentreprenörerna."
Vad menas i praktiken med detta?

 Hur ska Upphandlingsmyndighetens svar ovan tolkas:
"Det är alltså bara i det fallet det framgår av upphandlingsdokumenten att leverantören i sin egenförsäkran ska ange uppgifter om underleverantörer vars kapacitet den inte åberopar i upphandlingen (se 17 kap. 6–7 §§ LOU om uppgifter om planerade underleverantörer) som Del II: D i ESPD-formuläret ska fyllas i."

Om det i upphandlingsdokumenten, av leverantören, ska anges om denne planerar att utföra hela eller delar av uppdraget med hjälp av underleverantör. Ska del II D då finnas med i ESPD-formuläret eller måste det också framgå av upphandlingsdokumenten att leverantören ska ange dessa uppgifter i egenförsäkran?

Emma

30 juli 2018

Hej!

Informationstexten under Del II D i ditt ESPD-formulär upplyser om vilka möjligheter en upphandlande myndighet har att begära in information om tilltänkta underleverantörer (vars kapacitet inte åberopas) enligt artikel 71 i LOU-direktivet. Dessa möjligheter har inte fullt ut genomförts i den svenska lagstiftningen.

Möjligheten att begära in informationen under Del II avsnitt A och B får för svenska förhållanden anses motsvara de uppgifter som kan begäras in med stöd av 17 kap. 6–7 §§ LOU. Möjligheten att begära in information under del III om de obligatoriska och frivilliga uteslutningsgrunderna har dock inte genomförts i svensk lagstiftning beträffande underleverantörer (vars kapacitet inte åberopats). En svensk upphandlande myndighet kan alltså inte begära in informationen under Del III om underleverantörer (vars kapacitet inte åberopats) direkt med leverantörens anbud. I propositionen hänvisar regeringen istället till möjligheten att hantera detta i de särskilda kontraktsvillkoren, se prop. 2015/16:195 s. 831–832.

Att informationstexten i ditt ESPD-formulär trots detta hänvisar till Del III beror på att alla ESPD-formulär i hela Europa baseras på samma mall, det så kallade standardformuläret, se ESPD-förordningen bilaga 2. Standardformuläret är av förklarliga skäl inte anpassat efter varje enskild EU-medlemsstats unika förutsättningar. Vid utarbetandet av ett ESPD-formulär för svenska förhållanden får, och bör, alltså hänvisningen till Del III tas bort i informationstexten.

Den praktiska hanteringen
  • Var ska en upphandlande myndighet ställa sina frågor när den vill begära information med stöd av 17 kap. 6–7 §§ LOU?
En upphandlande myndighet kan välja mellan att ställa frågorna i valfritt upphandlingsdokument eller direkt i upphandlingens ESPD-formulär (när stöd för detta finns i upphandlingsverktyget som används).
  • Var ska leverantörerna svara på dessa frågor?
Har myndigheten valt att begära aktuell information bör det i upphandlingsdokumenten framgå var dessa uppgifter ska lämnas. Om informationen efterfrågas men det inte framgår av upphandlingsdokumenten var uppgifterna ska lämnas kan leverantören besvara frågorna på lämplig plats i sitt anbud.
  • När ska Del II D tas med i ett ESPD-formulär?
Ett ESPD-formulär bör alltid anpassas efter den aktuella upphandlingen. Detta innebär att för de upphandlingar där aktuell information inte efterfrågas ska Del II D inaktiveras. Del II D ska även inaktiveras när den upphandlande myndigheten vill att leverantörerna lämnar de efterfrågade uppgifterna i någon annan del av sitt anbud än i sin egenförsäkran.

Robin

01 augusti 2018 (Uppdaterat 20 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.