Start

Vilka krav ska man ställa för att göra en bra upphandling?

Hej!

Vilka krav kan man ställa på en leverantör vid ett upphandlingsförfarande?

När en kommun upphandlar något, till exempel renovering av en lokal eller uppförande av något, som en förskola eller egentligen vad som helst, vad kan kommunen göra för att det ska bli en så bra och heltäckande upphandling som möjligt, att man får det man beställt?

Jobbar som fritidspolitiker i min kommun och upplever att vid en del upphandlingar kan kommunen, beställaren, drabbas av allt från förseningar till att det som levererats inte var det man efterfrågade men kommunen kan inte göra något åt det eftersom upphandlingen var så "luddigt" skriven att leverantören tolkar det på ett sätt och kommunen på ett annat vilket gör att kommunen får ta kostnaden för att det inte blev "rätt". Allt på grund av att man inte lyckats specificera kraven i specifikationen vilket gör att det finns utrymme för tolkningar.

I mitt yrke inom sjöfarten så finns det bland annat en varvsstandard som vi kan hänvisa till. Där står det hur varvet skall utföra arbetet för att uppfylla klassningsregler och annat. Finns något liknande på land?

Vid tvist så låter man klassningssällskapet ta diskussionen huruvida det uppfyller klassregler eller inte och vi som beställare, med ibland limiterade kunskaper, behöver inte gå i klinch med beställaren.

Det finns även möjlighet att lägga in vite vid försening, man kan även ställa andra krav på varvet, de skall ha en viss soliditet, inga betalningsanmärkningar, ska kunna visa upp referensbyggen, ISO-certifiering och annat.

Det jag eftersöker är något liknande för min kommun att använda vid sina upphandlingar. Någon typ av standard. Det kanske finns men jag vet inte var kan finna det. Målet är att en upphandling skall bli bra, kraven skall vara tydliga. Kommunen skall få det dom beställer och byggherren skall veta vilka krav som skall uppfyllas.

Thomas

Publicerad 13 juni 2018

Hej Thomas!

Upphandlingar kan se väldigt olika ut och det är därför svårt att ge ett generellt svar på vilka krav en upphandlande organisation ska ställa för att genomföra en ”bra” upphandling. Det finns även andra faktorer som kan påverka resultatet av en upphandling, bland annat hur den upphandlande organisationen förbereder sig inför upphandlingen, hur väl organisationen känner till den aktuella branschen, hur väl den upphandlande organisationen genomfört både extern och intern dialog inför upphandlingen och så vidare.

På vår webbplats kan du läsa mer om strategiskt inköpsarbete och dialog. Det ska även tilläggas att förberedelsearbetet självklart skiljer sig åt beroende på om kontraktsföremålet är exempelvis fruktkorgar eller IT-system.

Förutom god kännedom om marknaden och verksamhetens egna behov bör kraven som ställs i upphandlingsdokumenten vara relevanta och förenliga med de grundläggande principerna för offentlig upphandling. Kraven ska även ha en koppling till kontraktsföremålet och vara möjliga att följa upp. Inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU) är det möjligt att ställa krav på att leverantören exempelvis ska ha en ISO-certifiering, viss ekonomisk och finansiell ställning samt visa sin tekniska och yrkesmässiga kapacitet genom att begära in referensuppdrag. Det finns inte heller något upphandlingsrättsligt hinder mot att avtalet innehåller mekanismer som gör att det är möjligt för organisationen att exempelvis häva avtalet eller utkräva vite om leverantören bryter mot det som är överenskommet mellan parterna.

Som utgångspunkt är alltså upphandlande organisationer fria att utforma sin upphandling utifrån organisationens egna behov. Organisationen är dock i vissa fall skyldig att kontrollera att anbudsgivaren inte ska uteslutas med stöd av 13 kap. 1–2 §§ LOU.

Självklart är det möjligt att organisationen även hämtar inspiration från olika branschöverenskommelser men någon allmän standard som används vid alla typer av upphandlingar finns inte.

Läs mer
Läs om hur man kan utforma upphandlingsdokumenten på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 15 kap. 14–15 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – krav på ISO-certifiering
  • 14 kap. 1 § punkten 2 LOU – krav på ekonomisk och finansiell ställning
  • 14 kap. 5 § LOU – krav på tekniska och yrkesmässiga kapacitet.
Med vänlig hälsning,

Klara

14 juni 2018 (Uppdaterat 30 december 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.