Start

Kan kommunalförbund upphandla av varandra utan att tillämpa LOU?

Hej!

Detta är mest en kontrollfråga då jag tror mig veta svaret.
Kommunalförbund A har tre medlemmar - X, Y och Z.
Kommunalförbund B har fem medlemmar - A, B, X, Y och Z.

Dessa kommunalförbund kan väl inte handla direkt av varandra utan att tillämpa LOU?

Sebastian

Publicerad 28 juni 2018

Hej Sebastian,

Ett kommunalförbund är en egen offentligrättslig juridisk person som är fristående från sina medlemmar. Förbundet blir huvudman för de frågor som medlemmarna flyttar över dit. Efter överlämnandet faller dessa frågor utanför medlemmarnas kompetens. Medlemmarna i ett kommunalförbund har alltså inte någon direkt politisk påverkan på förbundets löpande verksamhet.

Olika kommunalförbund är i sin tur helt fristående från varandra. För att kommunalförbunden ska kunna handla direkt av varandra utan att tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU) krävs det därför att något av de uttryckligt angivna undantagen i LOU är tillämpligt i det enskilda fallet.

Det är tveksamt att bestämmelserna om intern upphandling kan tillämpas eftersom det inte finns någon kontrollerad/kontrollerande part mellan kommunalförbunden i ditt exempel. Vidare tillåter inte någon av bestämmelserna om intern upphandling köp mellan systerbolag om kontrollen utövas av ett moderbolag tillsammans med andra upphandlande myndigheter. Detta gäller i det fall det ens är möjligt att anse att kommunerna kan utöva en sådan kontroll över kommunalförbundet som krävs enligt dessa bestämmelser. Det redogörs för denna fråga i prop. 2015/16:195 s. 397 samt i prop. 2011/12:106 s. 40 ff.

Ett annat undantag i LOU är bestämmelser om samarbetsavtal mellan upphandlande myndigheter och enheter i 3 kap. 17–18 §§ LOU. För att läsa mer om detta undantag se vår vägledning Samarbetsavtal - om så kallade Hamburgsamarbeten. Notera att rena köp mellan parterna inte omfattas av dessa undantagsbestämmelser.

Källhänvisningar
  • 3 kap. 11–16 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - bestämmelserna om intern upphandling
  • prop. 2015/16:195 s. 963 - ingen av bestämmelserna om intern upphandling tillåter köp mellan systerbolag om kontrollen utövas av ett moderbolag tillsammans med andra upphandlande myndigheter.
Med vänlig hälsning

Mattias

06 juli 2018 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.