Start

Vad gäller vid tilldelning och överprövning vid samordnad upphandling?

Hej

Upphandlar tillsammans med annan region där vi har fullmakt fram till tilldelning och där tilldelningsbeslut fattas av varje enskild upphandlande myndighet.

Måste vi tilldela samtidigt?

Hur blir det vid en ev. överprövning? Blir båda regionerna överprövade om den ena regionen får en överprövning, trots att var och en har gjort egen tilldelning?

Christina Carlbom

Publicerad 09 juli 2018

Hej Christina,

Det finns ingen uttrycklig skyldighet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) att de upphandlande myndigheterna måste skicka underrättelsen om tilldelning samtidigt vid en samordnad upphandling. Däremot kan det ur ett praktiskt perspektiv vara lämpligt att underrättelserna skickas samtidigt.

Svaret på din fråga om överprövning av en upphandling beror lite på hur den enskilda upphandlingen genomförs. Av din fråga framgår inte om situationen avser att myndigheterna ska teckna separata kontrakt eller om det är tänkt att ett gemensamt kontrakt ska tecknas mellan myndigheterna och en eller flera leverantörer. En samordnad upphandling där upphandlande myndigheter tecknar sina egna kontrakt får nog, ur ett teoretiskt perspektiv, betraktas som flera upphandlingar även om det i praktiken kan uppfattas som att de sker inom ramen för ett och samma upphandlingsförfarande.

En annan omständighet som kan spela in är om myndigheterna har hemvist i samma domkrets eller inte. Om regionerna inte har det ska en leverantör som vill ha en överprövning av upphandlingarna ansöka hos den behöriga domstolen i respektive domkrets. Om myndigheterna har hemvist i samma domkrets borde en leverantör inom ramen för en och samma ansökan kunna begära överprövning av flera upphandlingar som är samordnade.

I en ansökan om överprövning av en upphandling ska det framgå vad som yrkas samt de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet. Av ansökan ska det alltså framgå bland annat om det är en eller flera upphandlingar som omfattas av ansökan.

Läs mer
Läs mer om vad som gäller avseende tilldelningsbeslut vid en samordnad upphandling i inlägget Räcker ett tilldelningsbeslut vid samordnad upphandling? i vår Frågeportal

Källhänvisningar
  • 20 kap. 5 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - en ansökan om överprövning ska göras hos den förvaltningsrätt i vars domkrets den upphandlande myndigheten har sin hemvist
  • 4 § förvaltningsprocesslag (1971:219) (FPL) - bestämmelse om vad som ska framgå i en ansökan om överprövning.
Med vänlig hälsning

Mattias

Upphandlingsjurist

11 juli 2018 (Uppdaterat 10 juli 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.