Start

Gäller någon tidsfrist för överprövning vid återtagande av tilldelningsbeslut?

Vi är på väg att ta tillbaks, häva, ett tilldelningsbeslut, min fråga är är det 10 dagars överklagningstid på hävningsbeslutet?

Ann-Louise Vikman

Publicerad 10 juli 2018

Hej Ann-Louise,

Vi tolkar din fråga som att det inte är fråga om att ni ska avbryta upphandlingen, utan att ni har för avsikt att återta ett tilldelningsbeslut för att sedan fatta ett nytt tilldelningsbeslut. Det finns inte någon tidsfrist att förhålla sig till i den situationen.

När den upphandlande myndigheten senare underrättar leverantörerna om ett nytt tilldelningsbeslut får leverantörerna en tidsfrist under avtalsspärren för att kunna ansöka om överprövning av upphandlingen. Under avtalsspärren kan leverantörerna ansöka om att överklaga om de exempelvis anser att det nya tilldelningsbeslutet på något sätt är felaktigt.

Överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling
Om du däremot har för avsikt att avbryta upphandlingen kan en leverantör ansöka om överprövning av avbrytandebeslutet innan 10 dagar har gått från det att den upphandlande myndigheten har skickat en underrättelse om beslutet och angett skälen för beslutet. Om underrättelsen skickas på annat sätt än med ett elektroniskt medel är tidsfristen istället 15 dagar.

Källhänvisningar
  • 12 kap. 12 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - en upphandlande myndighet som beslutar att avbryta en upphandling ska snarast möjligheten skicka en skriftlig underrättelse till anbudssökandena och anbudsgivarna. I underrättelsen ska skälen för beslutet anges
  • 20 kap. 12 § LOU - tidsfrist för ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling.
Med vänlig hälsning

Mattias

10 juli 2018 (Uppdaterat 10 juli 2020)

Vi är på väg att avbryta en upphandling, efter att vi har tilldelat en leverantör. Måste vi då fatta två beslut - ett om att återta tilldelningsbeslutet och ett om att avbryta upphandlingen eller faller tilldelningsbeslutets giltighet i och med att vi avbryter upphandlingen?

Ulrika

27 september 2019

Hej Ulrika,

Vi utgår ifrån att den upphandlande myndigheten inte behöver återta ett eventuellt tilldelningsbeslut om den avbryter upphandlingen. Anledningen till det är att tilldelningsbeslutet förlorar sin praktiska betydelse i samma stund som upphandlingen avbryts. Såvitt vi vet har dock frågan inte blivit prövad i domstol.

I sammanhanget kan nämnas att tilldelningsbeslut som huvudregel är preliminära. Det innebär att tilldelningsbeslut som huvudregel kan återtas eller ändras av den upphandlande myndigheten.

Läs mer
Läs mer om möjligheten att återta eller ändra ett tilldelningsbeslut i inlägget Kan ett tilldelningsbeslut återkallas? i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Gustav

01 oktober 2019 (Uppdaterat 10 juli 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.