Start

Kan ESPD-formulärets utformning anpassas i upphandlingsverktyget?

Publicerad 25 juli 2018
Hej,

Har några frågor gällande ESPD-formulär integrerat i upphandlingsverktyg. Kan man kan anpassa formuläret något utan att det ses som en ändring av innehållet i standardformuläret? Min fråga rör nedan nämnda delar.

Föreligger det krav på att ha med del I Information om upphandlingsförfarandet i ESPD-formuläret som är integrerat i upphandlingsverktyg om denna information framgår i upphandlingsdokumenten?  

Detsamma gäller del II Information om den ekonomiska aktören. Är alla frågorna obligatoriska att ha med i denna del?
Om frågorna är obligatoriska, kan del II D tas bort eftersom denna endast ska fyllas i av leverantören om det uttryckligen krävs av den upphandlande myndigheten? Samt uppgiften (i del II A) om den ekonomiska aktören registrerats i en officiell förteckning då dessa förteckningar ej finns i Sverige (vi får i princip aldrig utländska anbud)

I Upphandlingsmyndighetens vägledning om ESPD-systemet så kan utläsas att upphandlande myndigheter är bundna av innehållet i standardformuläret inte till dess exakta struktur eller terminologi. Kan det tolkas som att alla frågor i del I och II i sin helhet behöver vara med, men kan de placeras någon annanstans i upphandlingsdokumenten?

Hur ser ni vidare på frågan "Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?" som finns i del III A, del III C, del III B och del VI A. Kan dessa frågor tas bort då det inte finns någon kostnadsfri databas i Sverige för de två först nämnda delarna?

Emma

Publicerad 25 juli 2018

Hej!

Det är svårt att säga exakt vilka förändringar av standardformuläret (bilaga 2 till ESPD-förordningen) som får göras vid utarbetandet av ett ESPD-formulär.

De två bestämmelserna som direkt reglerar utrymmet för förändringar är generellt utformade och ger inte mycket till vägledning. I LOU-direktivet anges följande. ”Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet ska upprättas på grundval av ett standardformulär.” (se artikel 59.2 i LOU-direktivet). Av ESPD-förordningen framgår att det ”[…] standardformulär som återfinns i bilaga 2 till denna förordning användas för utarbetandet av det enhetliga upphandlingsdokument som avses i artikel 59 i direktiv 2014/24/EU” (se artikel 1 ESPD-förordningen). För att förstå vilka möjligheter till förändring som finns kan det istället vara lämpligt och ändamålsenligt att se till de två huvudsakliga rättigheterna som leverantörer tillförsäkrats genom ESPD-systemet:
 • Rätten att preliminärt ta sig igenom leverantörsprövningen enbart med stöd av en egenförsäkran.
 • Rätten att vid anbudsinlämning återanvända en egenförsäkran upprättad i en tidigare upphandling.
Förändringar som hindrar en leverantör från att utnyttja någon av dessa rättigheter bör betraktas som otillåtna.

Måste man ha med del I: Information om upphandlingsförfarandet… i ESPD-formuläret även om denna information framgår av övriga upphandlingsdokument?
Nej, det bör vara tillåtet att bryta ut del I i ESPD-formuläret på det sätt som du beskriver. Detta eftersom ett sådant tillvägagångssätt inte hindrar en leverantör från att preliminärt ta sig igenom leverantörsprövningen enbart med stöd av en egenförsäkran. Inte heller hindrar det en leverantör från att återanvända en tidigare egenförsäkran eftersom informationen i del I, i princip, alltid är specifik för den aktuella upphandlingen.

Måste man ha med alla frågorna i del II: Information om den ekonomiska aktören i ESPD-formuläret? 
Utgångspunkten bör vara att alla Ja/Nej-frågor och ifyllningsbara rader ska tas med i ett ESPD-formulär. Det framgår dock direkt av vissa frågors formulering att de inte behöver tas med i varje ESPD-formulär:
 • Del II A: Endast i de fall upphandlingen är reserverad: Är den ekonomiska aktören en skyddad verkstad, ett ”socialt företag” eller kommer den att fullgöra avtalet inom ramen för program för skyddad anställning?
  Kommentar: Aktuell enbart om upphandlingen genomförs som en reserverad upphandling i enlighet med 4 kap. 18 § LOU.
 • Del II A: Om tillämpligt, ange för vilka delar i upphandlingen den ekonomiska aktören vill lämna anbud:
  Kommentar: Aktuell enbart om det finns olika delkontrakt (anbudsområden) i upphandlingen i enlighet med 4 kap. 13–17 §§ LOU.
 • Del II B: Om så krävs, lämna närmare upplysningar om hur den ekonomiska aktören företräds (form, omfattning, syfte ...):
  Kommentar: Aktuell enbart när det efterfrågats av den upphandlande myndigheten i upphandlingsdokumenten.
 • Del II D: Planerar den ekonomiska aktören att lägga ut någon det av avtalet på tredje parter?
  Kommentar: Aktuell enbart när det efterfrågats av den upphandlande myndigheten i upphandlingsdokumenten i enlighet med 17 kap. 6 § LOU.
Kan del II D tas bort eftersom denna endast ska fyllas i av leverantören om det uttryckligen krävs av den upphandlande myndigheten?
Ja, del II D bör endast tas med om den upphandlande myndigheten uttryckligen efterfrågat informationen i upphandlingsdokumenten.

Kan uppgiften om den ekonomiska aktören registrerats i en officiell förteckning i del II A tas bort då dessa förteckningar inte finns i Sverige?
Nej, en upphandlande myndighet kan inte ta bort denna frågan eftersom utländska leverantörer måste tillåtas att åberopa en registrering i en officiell förteckning i utlandet. Att en myndighet bedömer att chansen är låg att man kommer att få utländska anbud saknar betydelse.

I Upphandlingsmyndighetens vägledning om ESPD-systemet anges att upphandlande myndigheter är bundna av innehållet i standardformuläret, inte till dess exakta struktur eller terminologi. Kan det tolkas som att alla frågor i del I och II i sin helhet behöver vara med, men kan de placeras någon annanstans i upphandlingsdokumenten?
Avseende del I: Frågan har redan besvarats under den första fråga, se ovan.

Avseende del II: Nej, att klippa ut frågor som är nödvändiga för leverantörsprövningen och klistra in dem någon annanstans i upphandlingsdokumenten skulle förhindra en leverantör från att preliminärt ta sig igenom leverantörsprövning enbart med stöd av en egenförsäkran. Det skulle även hindra en leverantör från att återanvända information avseende del II som angetts i en tidigare ingiven egenförsäkran.

En upphandlande myndighet kan dock ge de leverantörer som inte väljer att använda sig av en egenförsäkran möjligheten att besvara frågorna under del II någon annanstans i upphandlingsdokumenten. Detta innebär i praktiken att frågorna kommer att finns på två ställen, i ESPD-formuläret och under det avsnitt i upphandlingsdokumenten som skapats för motsvarande syfte.

Kan frågan "Finns denna information tillgänglig kostnadsfritt för myndigheterna i en EU-medlemsstats databas?" som finns i del III A, del III C, del III B och del VI A tas bort då det inte finns någon kostnadsfri databas i Sverige för de två först nämnda delarna?
Nej, den upphandlande myndigheten kan inte ta bort dessa frågor eftersom utländska leverantörer måste tillåtas att åberopa en sådan databas.

Robin

27 juli 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.