Start

Avtalstid och anbudens giltighetstid vid överprövning

Publicerad 15 augusti 2018
Hej!

Vi har gjort en upphandling där vi angett en tidsram för kommande avtal med reservation om det blir fördröjningar i upphandlingsprocessen (till exempel överprövning) så kan avtalstiden förskjutas i motsvarande mån.
Vi har även angett att anbuden ska vara bindande till och med 2018-05-31.

Innan det datumet så blev upphandlingen överprövad till Förvaltningsrätten och är fortfarande överprövad.

Man bör väl se avtalstiden som en separat fråga och anbudstiden som en annan separat fråga? De "sitter väl inte ihop"?

Vad händer/vad bör/vad kan/ vi göra eftersom anbudstiden gått ut?

Tacksam för svar.

Walborg Wallström

Publicerad 15 augusti 2018

Hej Walborg,

Som utgångspunkt skulle jag säga att den planerade avtalstiden och anbudens giltighetstid ska ses som två från varandra fristående tidsfrister. Däremot borde förutsättningarna som angivits i upphandlingsdokumenten i det enskilda fallet kunna påverka hur dessa tidsfrister förhåller sig till varandra.

Om förskjutning av avtalstiden
Huruvida det är möjligt att förskjuta avtalstiden måste prövas utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. I den här frågan vill jag hänvisa till inlägget Kan leveransdatumet ändras innan tilldelning av kontrakt utan att det utgör en väsentlig ändring? i vår Frågeportal.

Om anbudens giltighetstid och möjlighet att fullfölja upphandlingen
Om det är möjligt eller inte för en upphandlande organisation att fullfölja en upphandling när anbudens giltighetstid har löpt ut har prövats vid ett flertal tillfällen i de svenska domstolarna. Praxis har varit någorlunda spretig i denna fråga. Frågan har även ställts i vår Frågeportal tidigare, se inlägget Vad innebär ett anbuds giltighetstid och kan tiden förlängas?.

Rättsläget är oklart om det är möjligt att ”återväcka” utgångna anbud. Eventuellt kan ett visst stöd för en sådan tolkning finnas i Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 4625–11 och Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 4963–09 . Mot detta talar i viss mån förarbetena till lagen om offentlig upphandling (LOU). I förarbetena framförs att det inte är möjligt för en upphandlande organisation att anta ett anbud vars giltighetstid har löpt ut och som inte har förlängts. Rättstillämpningen får avgöra vad som gäller i denna fråga.

I praxis har det ansetts föreligga sakliga skäl att avbryta en upphandling när det inte funnits några giltiga anbud, se bland annat inlägget Avbrytande av upphandling på grund av att anbudens giltighetstid har gått ut i vår Frågeportal.

Upphandlingsmyndigheten kan tyvärr inte ge rekommendationer hur en upphandlande organisation bör agera i ett enskilt fall. För den typen av tjänst finns en bred privat konsultmarknad. Även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillhandahåller viss rådgivning till sina medlemmar. Du hittar SKR:s kontaktuppgifter här.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 1058 - det inte är möjligt för en upphandlande organisation att anta ett anbud vars giltighetstid har löpt ut och som inte har förlängts
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 4625–11 - se s. 7
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 4963–09  - se s. 7 i länsrättens dom.
Med vänlig hälsning,

Mattias

17 augusti 2018 (Uppdaterat 29 augusti 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.