Start

Arbetsrättsliga villkor i nivå med kollektivavtal - lägsta nivåerna

Publicerad 24 augusti 2018
Enligt LOU ska kollektivavtalsparternas alltid ges möjlighet att lämna uppgift om villkoren (lägsta nivåer för lön, semester och arbetstid) och hur de ska tolkas, om det inte är obehövligt.

Vad gör vi om vi får ett förslag från till exempel arbetagarorganisationen men inte från arbetsgivarorganisationen? I detta fall har arbetsgivarorganisationen fått en månad för att "Yttra sig" men har inte gjort det än och vi kan inte vänta.

Kan man ställa kraven ytan arbetsgivarorganisationens uppgifter?

Lasse

Publicerad 24 augusti 2018

Hej,

Det stämmer att bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor anger att en upphandlande myndighet ska ge arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna som slutit det centrala kollektivavtalet tillfälle att yttra sig, om det inte är obehövligt.

Utgångspunkten är med andra ord att det är kollektivavtalsparternas gemensamma tolkning av vilka villkor som gäller inom ett visst område som ska läggas till grund för villkoren som ska tillämpas i en upphandling. Arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer på central nivå som är parter till kollektivavtalet ska därför alltid ges möjlighet att lämna uppgift om villkoren och hur de ska tolkas. Om Upphandlingsmyndigheten har tagit fram arbetsrättsliga villkor enligt ett centralt kollektivavtal har vi redan haft samråd eller inhämtat synpunkter från parterna. Då behöver inte respektive upphandlande myndighet kontakta arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna.

Du skriver att ni tillfrågat båda parter, men att endast den ena parten har yttrat sig. Vår tolkning av lagstiftningen är att båda parter ska beredas tillfälle att yttra sig, men att det inte finns något krav på att båda parter faktiskt gör det. Det väsentliga är att de har haft möjlighet att yttra sig och detta bör vara dokumenterat.

En förutsättning för att arbetsrättsliga villkor ska kunna ställas i en upphandling är att de aktuella villkoren för lön, arbetstid och semester är transparenta och att det tydligt framgår av upphandlingsdokumenten vilka villkor som ska gälla. Ett syfte med kontakten med arbetsmarknadens parter är att de ska klargöra hur kollektivavtalet ska tolkas i de fall detta är oklart.

Det kan i vissa fall saknas förutsättningar för att fastställa villkoren och i sådana fall är den upphandlande myndigheten inte skyldig att ställa arbetsrättsliga villkor. Ett exempel är om parterna inte är eniga om vad kollektivavtalet innebär, att deras information är otydlig eller att deras tolkning av avtalet är oklar. I sådana fall får den upphandlande myndigheten överväga att uppge en miniminivå baserat på de uppgifter parterna lämnat.

Charlotta

31 augusti 2018 (Uppdaterat 16 september 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.