Start

Vidareförsäljning från gemensam nämnds ramavtal inom ett internt kontrakt

Publicerad 29 augusti 2018
1) En kommun har tillsammans med några kommuner och landstinget bildat en gemensam nämnd som hanterar inköp och utprovning av produkter för brukare samt vid behov vidareförsäljning av produkter till kommunerna. Vad krävs för att detta upplägg ska vara lagenligt?

2) Får nämnden upphandla ramavtal på produkterna i eget namn (alternativt på uppdrag åt landstinget/andra upphandlande myndigheter) utan att ange kommunerna som avropsberättigade och därefter göra egna avrop på ramavtalen för vidareförsäljning av produkterna till kommunerna?

3) Löper kommunen någon risk som köper produkter från nämnden? Vad ska vi säkerställa?

Monica

Publicerad 29 augusti 2018

Hej Monica,

Intern upphandling
För att undantagsbestämmelsen om intern upphandling ska vara tillämplig krävs att kontroll- och verksamhetskriterierna är uppfyllda, samt att det inte får finnas något direkt privat ägarintresse i motparten när upphandlingen genomförs (i ditt exempel enligt 3 kap. 13 § punkterna 1–3 LOU). Läs gärna mer om kontroll- och verksamhetskriteriet i inlägget Kan man upphandla tjänster från sina helägda bolag? i vår Frågeportal.

Det upplägg du beskriver i ditt exempel kan vara möjligt enligt LOU under vissa förutsättningar. Exakt var gränsen går för vad som får köpas med stöd av reglerna om intern upphandling framgår inte av vare sig av lagtexten eller förarbetena. Vad som är tillåtet beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Det är därför inte är möjligt att ge något kategoriskt svar på din fråga.

Vidareförsäljning från ramavtal
De yttre ramarna för hur vidareförsäljning genom intern upphandling kan göras under omständigheterna i ditt exempel är att upphandlande myndigheter inte får tillämpa ett ramavtal på ett otillbörligt sätt som förhindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen. Exakt vad som kan utgöra en otillbörlig tillämpning av ett ramavtal är oklart, men om exempelvis avropsvolymen från ramavtalet ökar betydligt för att tillgodose kommunernas behov kan det innebära att ramavtalets leverantörer otillbörligt gynnas i förhållande till deras konkurrenter (se Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 439–15 samt Förvaltningsrätten i Umeås dom i mål nr 471–15).

Källhänvisningar
Beaktandesats 61 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) - upphandlande myndigheter inte får tillämpa ett ramavtal på ett otillbörligt sätt som förhindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

04 september 2018 (Uppdaterat 17 september 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.